ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unceasingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unceasingly*, -unceasingly-

unceasingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unceasingly (adv.) ซึ่งต่อเนื่อง See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย Syn. continuously Ops. discontinuously, noncontinuously

unceasingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะบี้ตะบัน[adv.] (tabītaban) EN: without stopping ; without giving any thought to ; unceasingly ; pigheadedly FR: sans cesse
ต่อเนื่อง[adv.] (tø neūang) EN: continually ; continuously ; constantly ; unceasingly FR: continuellement ; sans discontinuer ; sans arrêt ; sans cesse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unceasingly
Back to top