ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connectedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connectedly*, -connectedly-

connectedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connectedly
Back to top