ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquiescence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquiescence*, -acquiescence-

acquiescence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquiescence (n.) การยอมตาม See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง Syn. submission, resignation
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In order to guarantee Captain Bryson's acquiescence,เพื่อที่จะรับประกันว่ากัปตันไบรสัน มีความยินยอมพร้อมใจ

acquiescence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence
承諾[しょうだく, shoudaku] (n,vs,adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P)

acquiescence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษณี[n.] (dutsanī) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquiescence
Back to top