ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crude*, -crude-

crude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crude (adj.) คร่าวๆ See also: ประมาณ, หยาบ
crude (adj.) ดิบ See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด Syn. raw, rare
crude (adj.) ที่ไม่มีการพัฒนา
crude (n.) น้ำมันดิบ Syn. crude oil
crude (adj.) หยาบคาย
crude oil (n.) น้ำมันดิบ Syn. crude
crudely (adv.) อย่างคร่าวๆ See also: อย่างหยาบๆ Syn. roughly
crudely (adv.) อย่างดิบ See also: อย่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด
crudely (adv.) อย่างไม่พัฒนา
crudely (adv.) อย่างหยาบคาย Syn. rudely
crudeness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, harshness, roughness
crudeness (n.) ความหยาบช้า See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว Syn. rudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
English-Thai: HOPE Dictionary
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
English-Thai: Nontri Dictionary
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crude birth rateอัตราเกิดอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude oilน้ำมันดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a crude sort of chap, our Kenny, but he flies the flag for us.เขาเป็นคนขวานผ่าซากน่ะ เคนนี่ แต่เขาก็ชูธงให้เราตลอด
I don't mean to be crude but he's human trashอย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้เลยนะ แต่เจ้านั่นน่ะเป็นเศษมนุษย์
I'm sorry, but there's all this crude medical equipment around me causing you to believe that you're still inside a hospital.ชั้นเสียใจ แต่อุปกรณ์ ที่อยู่รอบตัวชั้น ทำให้คุณคิดว่า คุณอยู่ในโรงพยาบาลงั้นหรอ
# Who dug the crude and made it flow? #ใครเป็นคนขุดน้ำมันให้ไหลออกมา?
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า#
You make a crude little joke like that again, you'll regret it.คุณสร้างเรื่องตลกอย่างงี้บ่อยๆอีกแล้วนะ, คุณจะต้องเสียใจ.
So you need someone to overs construction on 600 miles of pipeline to carry crude between your fields in kirkuk and the port of ceyhan.คุณต้องการคนดูแลการก่อสร้าง ท่อส่งน้ำมันดิบยาว 600 ไมล์ จากบ่อน้ำมันที่เคอร์คุก ไปที่ท่าเรือเมืองเซฮาน
I don't think much of your crude scribblings, old man.ข้าว่าตัวหนังสือห่วยแตกของแก มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอก ไอ้แก่เอ๊ย
Well, you are my crude scribblings, Magpie so I'd be careful what I scrumple up if I were you.แกเองก็มาจากตัวหนังสือห่วยแตก ของฉันเหมือนกัน ยายนก ถ้าฉันเป็นแก ฉันคงจะระวังปากตัวเอง ให้มากกว่านี้หน่อย
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้
Ok, so he was crude with the first victim,โอเค งั้นเขาทำอย่างหยาบ ๆ กับเหยื่อรายแรก
You've seen a few examples of the crude stimuli, when we apply magnetic Fields. But what about natural stimuli?เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สั้น ๆ ที่มี ผลกระทบที่มีประสิทธิภาพในคน

crude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, 原油] crude oil
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
[máng, ㄇㄤˊ, 硭] crude saltpeter
[chú, ㄔㄨˊ, 篨] crude bamboo mat
[qú, ㄑㄩˊ, 籧] crude bamboo mat
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
[tǔ, ㄊㄨˇ, 土] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
粗糙[cū cāo, ㄘㄨ ㄘㄠ, 粗糙] crude; gruff; rough
粗鲁[cū lǔ, ㄘㄨ ㄌㄨˇ, 粗鲁 / 粗魯] crude; coarse; rough
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude

crude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポット原油[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
原油[げんゆ, genyu] (n) crude oil; (P)
原油価格[げんゆかかく, genyukakaku] (n) crude oil price
生兵法[なまびょうほう, namabyouhou] (n) crude tactics; smattering of knowledge
荒夷[あらえびす, araebisu] (n) (in Japanese history) crude warrior from the eastern parts of the country; wild man
軽質油[けいしつゆ, keishitsuyu] (n) light crude oil
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
ハイサルファ[, haisarufa] (n) high-sulfur (crude oil); high-sulphur
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
冷や飯草履[ひやめしぞうり, hiyameshizouri] (n) crudely made zori with straw fastenings
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
原油流出[げんゆりゅうしゅつ, genyuryuushutsu] (n) (crude) oil spill
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref,adj-no,n) (2) miscellaneous; (P)

crude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำสแลง[n. exp.] (kham salaēn) EN: slang ; crude vocabulary FR:
ขี้โล้[n.] (khīlō) EN: crude oil FR:
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt FR: gros sel [m]
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
เกรียน[n.] (krīen) EN: crude mixture of flour and water ; fine broken rice FR:
ไม่มีกิริยา[adj.] (mai mī kiri) EN: unmannerly ; crude FR:
น้ำมันดิบ[n.] (nāmmandip) EN: crude ; crude oil FR: pétrole brut [m] ; brut [m]
น้ำมันดิบเบรนท์[n. exp.] (nāmmandip b) EN: Brent Crude FR: brent [m]
น้ำมันดิบพาราฟิน[n. exp.] (nāmmandip p) EN: paraffin-base crude FR:
สแลง[n.] (salaēng) EN: slang ; crude vocabulary FR: vulgaire ; grossier
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
อย่างหยาบคาย[adv.] (yāng yāpkhā) EN: crudely FR: vulgairement ; grossièrement

crude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweröl {n}heavy oil; heavy petroleum; crude oil
Rohgas {n}crude gas
Rohstahl {m}crude steel
Rohzucker {m}crude sugar
Tankschiff {n}crude oil vessel
ungehobelt; grob {adj} | ungehobelter | am ungehobeltestencrude | cruder | crudest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crude
Back to top