ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

license

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *license*, -license-

license ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
license (n.) การอนุญาต Syn. permission, permit
license (n.) ใบอนุญาต
license (n.) เสรีภาพ See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license (vt.) อนุญาต See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve
license for (phrv.) ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
license plate (n.) แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
licensed (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented
licensed operator (n.) คนขับรถยนต์ See also: โชเฟอร์ Syn. cabdriver, driver
licensed pharmacist (n.) เภสัชกร See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา Syn. pharmacologist
licensee (n.) ผู้ได้รับอนุญาต
licenser (n.) ผู้อนุญาต See also: ผู้ออกใบอนุญาต Syn. licensor
English-Thai: HOPE Dictionary
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
English-Thai: Nontri Dictionary
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาชญาบัตร (n.) license See also: licence
ใบอนุญาต (n.) license See also: permit Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์
ใบอนุมัติ (n.) license See also: permit Syn. เอกสารสิทธิ์
ป้ายทะเบียนรถยนต์ (n.) license plate
ทะเบียนสมรส (n.) marriage license See also: marriage registration Ops. ทะเบียนหย่า, ใบหย่า
ใบอนุญาตขับรถ (n.) driving license Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You don't have a licenseคุณไม่มีใบขับขี่
Do you have a driver's license?คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า?
How long have you had your license?คุณได้ใบขับขี่มานานแค่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They aren't my people. They're from all over. You see all the license plates?ไม่ใช่ซะหน่อย มากันจากทุกสารทิศเลย เห็นทะเบียนรถมั้ย
Elwood, we show your license currently under suspension.เอลวุด พวกเราเห็นใบขับขี่ของคุณ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
Those cops took your license away.ตำรวจเหล่านั้นเอาใบขับขี่ของคุณไป
That license plate is like a rash all over the computer.แผ่นป้ายทะเบียนนั้นเป็นเหมือนผื่นคันทุกแห่งหนบนคอมพิวเตอร์
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม?
I got the license through connections.ผมมีใบอนุญาต ผ่านทางเส้นสาย.
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้
Concord, license number 2587, please remove your vehicle!เลขทะเบียน 2587 ช่วยเลื่อนรถด้วยค่ะ
Excel, license number 8731, remove your vehicle.เลขทะเบียน 8731 กรุณาเลื่อนรถด้วย
Automobile license plate number HN397 is taking offรถทะเบียน HN397 กำลังออกไป
Let me see your license and registration.ขอดูใบขับขี่ด้วยครับ
They don't know the license plate or what kind of car.พวกเขาไม่รู้เลขทะเบียนหรือแม้แต่ชนิดของรถ

license ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牌照[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, 牌照] license plate
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, 车牌 / 車牌] license plate
号码牌[hào mǎ pái, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ ㄆㄞˊ, 号码牌 / 號碼牌] number plate; car license plate
凭照[píng zhào, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄠˋ, 凭照 / 憑照] certificate; license
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ, 驾照 / 駕照] driver's license
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ, 驾驶执照 / 駕駛執照] driver's license
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
执照[zhí zhào, ㄓˊ ㄓㄠˋ, 执照 / 執照] license
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 许可协议 / 許可協議] license
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, 许可证 / 許可證] license; authorization; permit

license ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license
サイトライセンス[, saitoraisensu] (n) {comp} site license
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
ソフトウェアライセンス[, sofutouearaisensu] (n) {comp} software license
ソフトウェア使用許諾契約[ソフトウェアしようきょだくけいやく, sofutouea shiyoukyodakukeiyaku] (n) {comp} software product license
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] (n) {comp} software license agreement
ナンバープレート[, nanba-pure-to] (n) number plate; licence plate; license plate; (P)
ライセンス生産[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production
交付年月日[こうふねんがっぴ, koufunengappi] (n) date of issuance (e.g. of a license or passport)
仮免[かりめん, karimen] (n) temporary licence; temporary license; provisional licence; provisional license
允許[いんきょ, inkyo] (n,vs) permission; licence; license
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医師免許証[いしめんきょしょう, ishimenkyoshou] (n) (See 医師免許) physician's license (licence); doctor's license; medical license
年寄株[としよりかぶ, toshiyorikabu] (n) sumo coaching license stock (licence)
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools)
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA
クロスライセンス[, kurosuraisensu] (n) cross-license; cross-licensing
バッタ物[バッタもの, batta mono] (n) knockoff; unlicensed or fake merchandise
ペーパードライバー[, pe-pa-doraiba-] (n) person with driving licence but no practice (practise, license) (wasei
ライセンシー[, raisenshi-] (n) licensee
ライセンス[, raisensu] (n) license; licence; (P)
公娼全廃[こうしょうぜんぱい, koushouzenpai] (n) abolition of licensed prostitution
公認[こうにん, kounin] (n,vs,adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P)
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate
官許[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
角打[かくうち, kakuuchi] (n) combined liquor store and bar; combined off-license and pub (licence)
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit

license ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phū) EN: exclusive prospecting license for minerals FR:
ใบอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.) FR:
ใบอนุญาตขับขี่ [n.] (baianuyātkh) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]
ใบประกอบวิชาชีพ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: license FR:
หมายเลขทะเบียน[n. exp.] (māilēk thab) EN: license plate number FR: numéro d'immatriculation [m] ; numéro de plaque [m]
ป้ายทะเบียน[v. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
ป้ายทะเบียนรถ ; ป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk m) EN: number plate ; license plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
ผู้รับอนุญาต[n. exp.] (phū rap anu) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person FR:
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; registration ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license FR: registre [m] ; enregistrement officiel [m] ; enregistrement [m] ; certificat [m] ; liste [f]
ทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (thabīen rot) EN: car registration ; car license FR:
ทะเบียนสมรส[n. exp.] (thabīen som) EN: marriage certificate ; marriage license ; marriage registration FR: certificat de mariage [m]
ผู้ได้รับอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap ) EN: licensee FR:
ผู้ได้รับใบอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap ) EN: licensee FR:
ผู้ให้สัมปทาน[n. exp.] (phū hai sam) EN: licenser FR:
ผู้รับสัมปทาน[n. exp.] (phū rap sam) EN: concessionaire ; licensee ; franchisee FR: concessionnaire [m] ; franchisé [m]

license ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA)
Nutzungsvertrag {m}licence agreement; license agreement [Am.]
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
(ärztliche) Approbation {f}licence (license [Am.]) to practise medicine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า license
Back to top