ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

centerfold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *centerfold*, -centerfold-

centerfold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
centerfold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centrefold
centerfold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centrefold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had a couple of... centerfold fantasies myself...ผมมีรูปเปลือยของตัวผมเอง และผมจะไม่สั่งกักตัวเขา
And you, Dr. Straus, are gonna be in the centerfold of Playboy.และคุณดรเตราสส์ที่จะเป็นใน หน้ากลางของเพลย์บอย
This is a product of an illegal search. This is a centerfold from ten years ago, eddie.คงจะอยู่เดนเวอร์หรือที่ไหนสักแห่ง
Being a centerfold is the highest, most prestigious honor there is.การได้ลงหน้ากลางถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต
Putting together a jigsaw of a nude centerfold was Walter's idea of how to explain- What was it?ประกอบเข้าด้วยกัน ภาพจิ๊กซอ เป็นภาพเปลือยหน้ากลาง ซึ่งเป็นความคิดของวอลเตอร์ เพื่ออธิบาย-- มันคืออะไรล่ะ?
♪ Angel is the centerfold# รูปนางฟ้าอยู่กลางหน้าหนังสือ #
♪ Hey, hey, hey, hey ♪ ♪ Angel is the centerfold# - เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้ # # - รูปนางฟ้าอยู่กลางหน้าหนังสือ #
♪ Hey ♪ ♪ Angel is the centerfold# - เฮ้ # # - รูปนางฟ้าอยู่กลางหน้าหนังสือ #
♪ Hey ♪ ♪ Angel is a centerfold# - เฮ้ # # - รูปนางฟ้าอยู่กลางหน้าหนังสือ #
Test shot and lo and behold, it was the centerfold for December '87.ถ่ายทดลอง และทันใดนั้นเอง มันไปอยู่หน้ากลาง ฉบับเดือนธันวาคมปี 1987
And there was a centerfold,มีรูปเปลือยอยู่หน้ากลาง
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่

centerfold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
センターフォールド[, senta-fo-rudo] (n) centerfold

centerfold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้ากลาง[n. exp.] (nā klāng) EN: centerfold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า centerfold
Back to top