ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appealingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appealingly*, -appealingly-

appealingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appealingly (adv.) อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. charmingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appealingly
Back to top