ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charmingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charmingly*, -charmingly-

charmingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charmingly (adv.) อย่างน่าหลงไหล See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก Syn. pleasantly, sweetly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาดเยิ้ม (adv.) sweetly and charmingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're so charmingly awkward with my friends.เพื่อนๆของฉันหลงเสน่ห์คุณหมด
I was going to say how nice it is to have you back in our game, until you so charmingly told us to "eat it."ฉันอยากบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยที่เธอกลับมาเล่นไพ่กับเราได้แล้ว จนเธอกินพวกเราเรียบ!
Twice is charmingly persistent. Once more and I'm stalking you.สองครั้งคือความพยายามที่มีเสน่ห์ มากกว่านี้ผมกลายเป็นพวกสะกดรอยตาม

charmingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily

charmingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
หยาดเยิ้ม[adv.] (yātyoēm) EN: sweetly and charmingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charmingly
Back to top