ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*urgent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น urgent, -urgent-

*urgent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insurgent (n.) กบฎ See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง Syn. rebel, revolter
insurgent (adj.) ซึ่งต่อต้านรัฐบาล See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ Syn. rebellious
resurgent (adj.) ซึ่งฟื้นคืนพลังใหม่ See also: ซึ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ Syn. reborn, renascent
take or send urgently (vt.) พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง
urgent (adj.) ที่จำเป็นเร่งด่วน Syn. necessary, imperative, indispensable Ops. untimely
urgent (adj.) เร่งด่วน See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ Syn. hasty Ops. hesitant
urgently (adv.) โดยด่วน See also: อย่างรีบด่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
resurgent(รีเซอ'เจินทฺ) adj. ฟื้นคืนอีก,คืนชีพ,ลุกขึ้นมาอีก, See also: resurgence n.
turgent(เทอ'เจินทฺ) adj. บวม,บวมเต่ง,บวมโต., See also: turgency n. turgently adv.
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing
English-Thai: Nontri Dictionary
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgent motionญัตติด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชั้น (adj.) urgent See also: pressing, imminent, impending, rapid Syn. ด่วน Ops. ช้า, นาน
ด่วนจี๋ (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly Syn. ด่วนมาก
ด่วนมาก (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly
รุดเร่ง (adj.) urgent See also: pressing Syn. รีบร้อน
อาราม (adv.) urgently See also: impetuously, in haste, in a hurry
เฉพาะหน้า (adj.) urgent Syn. ด่วน
เร่งร้อน (adj.) urgent See also: pressing Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง
โดยด่วน (adv.) urgently See also: immediately Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน
โดยเร่งด่วน (adv.) urgently See also: immediately Syn. โดยเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
This is very urgentเรื่องนี้เร่งด่วนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just this urgent telegram from Rock Ridge.มีโทรเลขด่วนจากร็อคริดจ์ค่ะ
U.S. number 31, calling McMurdo, urgent !ยูเอส หมายเลข 31 เรียกแม๊คเมอโด
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
Father, I need you urgently... because I have doubts... terrible doubts tormenting my soul.คุณพ่อ, ผมต้องการตัวคุณพ่ออย่างเร่งด่วนเลย... เพราะว่าผมมีข้อสงสัย... ข้อสงสัยอันเลวร้าย ที่กำลังทรมานจิตวิญญาณของผมอยู่.
We received a rather urgent message for you over our link.เราได้รับข้อความที่ค่อนข้างเร่งด่วนสำหรับคุณผ่านการเชื่อมโยงของเรา
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้
But this is urgent. Just get dressed and we'll reschedule. Sorry.แต่นี่เรื่องด่วน เปลี่ยนเสื้อผ้าซะ เดี๋ยวเราจะนัดกันอีกที
Say that urgent business calls us home immediately.บอกว่ามีธุระด่วนให้รีบกลับบ้านในทันที
As you can see, Officer, it is urgent that you release him to us immediately.อย่างที่คุณเห็น เจ้าหน้าที่ นั่นฉุกเฉินแล้ว ปล่อยตัวเขามาให้เราเดี๋ยวนี้
What is so urgent that it couldn't wait until my next visit?ทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ ทำไมรอให้ผมแวะมาคราวหน้าไม่ได้ล่ะ
It's urgent, I need you.เรื่องด่วนนะ ต้องการให้นายช่วย

*urgent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反叛分子 / 反叛份子] insurgent; rebel
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 倥] urgent; pressed
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, 十万火急 / 十萬火急] most urgent; post-haste; express
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, 火烧眉毛 / 火燒眉毛] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
切嘱[qiè zhǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, 切嘱] urgent advice; to exhort
危迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 危迫] urgent; pressing danger
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, 急促] urgent; hurried and brief; rushing
急务[jí wù, ㄐㄧˊ ˋ, 急务 / 急務] urgent task; pressing matter
要紧[yào jǐn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 要紧 / 要緊] important; urgent
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, 紧迫 / 緊迫] pressing; urgent
[sī, ㄙ, 偲] talented; urgent
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent
[jí, ㄐㄧˊ, 亟] urgent
切迫[qiè pò, ㄑㄧㄝˋ ㄆㄛˋ, 切迫] urgent
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, 急着 / 急著] urgently
急要[jí yào, ㄐㄧˊ ㄧㄠˋ, 急要] urgent

*urgent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アージェント;アージャント[, a-jiento ; a-janto] (n) urgent
促迫[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent
反徒;叛徒[はんと, hanto] (n) rebels; insurgents
喫緊事[きっきんじ, kikkinji] (n) urgent (pressing) matter
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P)
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P)
急を要する[きゅうをようする, kyuuwoyousuru] (exp,adj-f) urgent; requiring quick (response)
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
急募[きゅうぼ, kyuubo] (n,vs) urgent recruit
急告[きゅうこく, kyuukoku] (n,vs) urgent notice
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam
急迫した[きゅうはくした, kyuuhakushita] (adj-f) urgent; pressing; imminent
暴徒[ぼうと, bouto] (n) insurgent; (P)
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions
緊切[きんせつ, kinsetsu] (adj-na,n) urgent; pressing
緊急[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P)
緊急対策[きんきゅうたいさく, kinkyuutaisaku] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures
緊急措置[きんきゅうそち, kinkyuusochi] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity
緊要[きんよう, kinyou] (adj-na,n) momentous; exigent; urgent; important; vital
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate

*urgent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
เฉพาะหน้า[adj.] (chaphǿnā) EN: urgent FR:
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing FR: urgent ; critique
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengdua) EN: urgently FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ด่วน[adj.] (dūan = duan) EN: express ; urgent ; fast FR: express ; urgent ; chaud
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
ด่วนเลย[X] (dūan loēi) EN: urgent FR: urgent
ด่วนมาก[adj.] (dūan māk) EN: very urgent FR: très urgent
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
จี๋[adv.] (jī) EN: very ; extremely ; urgently ; intensely FR:
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ความต้องการเร่งด่วน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: urgent need FR:
กระชั้น[adj.] (krachan) EN: urgent ; pressing ; imminent ; short FR: précipité
ไม่รีบร้อน[adj.] (mai rīprøn) EN: not urgent FR:
เป็นการด่วน[adv.] (pen kān dūa) EN: urgently FR: d'urgence
เป็นเรื่องเร่งด่วน[X] (pen reūang ) EN: it's urgent FR:
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน[n. exp.] (phaēt wētch) EN: FR: médecin urgentiste [m]
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
พวกกบฎ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit FR: terroriste [m] ; insurgé [m]
ปวดฉี่[v. exp.] (pūat chī) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดปัสสาวะ[v. exp.] (pūat patsāw) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดเยี่ยว[v. exp.] (pūat yīo) EN: have to piss ; have the urge to pee (inf.) FR: avoir un besoin urgent de pisser (inf.)
เร่ง[adj.] (reng) EN: urgent ; pressing FR: urgent ; pressant
เร่งด่วน[adj.] (rengduan) EN: emergency ; urgent FR: urgent
เร่งร้อน[adj.] (reng rǿn) EN: urgent FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
เรียกกลับ[v. exp.] (rīek klap) EN: call an urgent meeting FR: rappeler
รีบด่วน[adj.] (rīpduan) EN: instant FR: urgent ; pressant
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need FR: urgent ; pressant
ธุระจำเป็น[n. exp.] (thura jampe) EN: pressing business FR: affaire urgente [f]
อย่างเร่งด่วน [adv.] (yāng rengdu) EN: urgently FR: d'urgnece ; urgemment

*urgent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
dringend; eilig; vordringlich; vorrangig; eindringlich {adj} | dringender; eiliger | am dringensten; am eiligstenurgent | more urgent | most urgent
Rebell {m}insurgent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *urgent*
Back to top