ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-urgent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น urgent, *urgent*,

-urgent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just this urgent telegram from Rock Ridge.มีโทรเลขด่วนจากร็อคริดจ์ค่ะ
U.S. number 31, calling McMurdo, urgent !ยูเอส หมายเลข 31 เรียกแม๊คเมอโด
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
We received a rather urgent message for you over our link.เราได้รับข้อความที่ค่อนข้างเร่งด่วนสำหรับคุณผ่านการเชื่อมโยงของเรา
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้
Say that urgent business calls us home immediately.บอกว่ามีธุระด่วนให้รีบกลับบ้านในทันที
As you can see, Officer, it is urgent that you release him to us immediately.อย่างที่คุณเห็น เจ้าหน้าที่ นั่นฉุกเฉินแล้ว ปล่อยตัวเขามาให้เราเดี๋ยวนี้
What is so urgent that it couldn't wait until my next visit?ทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ ทำไมรอให้ผมแวะมาคราวหน้าไม่ได้ล่ะ
But I'm not clear how this is an urgent matter for the American Red Cross.แต่มันเกี่ยวอะไรกับกาชาดอเมริกันด้วย
He received an urgent owl from the Ministry of Magic and left.เขาได้รับนกฮูกด่วนจาก กระทรวงเวทย์มนตร์รีบเข้าไปลอนดอน
Well, yes. Urgent call. Unavoidable.ใช่ ๆ มีเรื่องด่วน หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องไปละ
Mr Ware, do you have urgent business to attend to this mornin'?คุณแวร์คะ ถ้าคุณไม่มีธุระด่วนล่ะก็

-urgent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切嘱[qiè zhǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, 切嘱] urgent advice; to exhort
急务[jí wù, ㄐㄧˊ ˋ, 急务 / 急務] urgent task; pressing matter

-urgent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アージェント;アージャント[, a-jiento ; a-janto] (n) urgent
喫緊事[きっきんじ, kikkinji] (n) urgent (pressing) matter
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
急募[きゅうぼ, kyuubo] (n,vs) urgent recruit
急告[きゅうこく, kyuukoku] (n,vs) urgent notice
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam
緊急対策[きんきゅうたいさく, kinkyuutaisaku] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures
緊急措置[きんきゅうそち, kinkyuusochi] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity

-urgent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะหน้า[adj.] (chaphǿnā) EN: urgent FR:
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing FR: urgent ; critique
ด่วน[adj.] (dūan = duan) EN: express ; urgent ; fast FR: express ; urgent ; chaud
ด่วนเลย[X] (dūan loēi) EN: urgent FR: urgent
ด่วนมาก[adj.] (dūan māk) EN: very urgent FR: très urgent
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ความต้องการเร่งด่วน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: urgent need FR:
กระชั้น[adj.] (krachan) EN: urgent ; pressing ; imminent ; short FR: précipité
ไม่รีบร้อน[adj.] (mai rīprøn) EN: not urgent FR:
เป็นเรื่องเร่งด่วน[X] (pen reūang ) EN: it's urgent FR:
ปวดฉี่[v. exp.] (pūat chī) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดปัสสาวะ[v. exp.] (pūat patsāw) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดเยี่ยว[v. exp.] (pūat yīo) EN: have to piss ; have the urge to pee (inf.) FR: avoir un besoin urgent de pisser (inf.)
เร่ง[adj.] (reng) EN: urgent ; pressing FR: urgent ; pressant
เร่งด่วน[adj.] (rengduan) EN: emergency ; urgent FR: urgent
เร่งร้อน[adj.] (reng rǿn) EN: urgent FR:
เรียกกลับ[v. exp.] (rīek klap) EN: call an urgent meeting FR: rappeler
รีบด่วน[adj.] (rīpduan) EN: instant FR: urgent ; pressant
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need FR: urgent ; pressant

-urgent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
dringend; eilig; vordringlich; vorrangig; eindringlich {adj} | dringender; eiliger | am dringensten; am eiligstenurgent | more urgent | most urgent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -urgent-
Back to top