ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*surly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surly, -surly-

*surly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surly (adj.) บูดบึ้ง See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
surly (adj.) มืดมัว See also: อึมครึม Syn. dark, dismal, gloomy
surly (adj.) หยิ่ง See also: จองหอง, โอหัง Syn. arrogant, lordly, haughty
unsurly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
English-Thai: HOPE Dictionary
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
English-Thai: Nontri Dictionary
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย
But there's no way that anyone would ever accept anyone as surly as we were.เราได้รวบรวมขนมจากทางตะวันออก และตะวันตกมาจากทั่วโลกครับ เราทำเช่นนี้เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับรสชาติของขนมครับ
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา
What? It pains me to admit it, but I do enjoy your surly retorts.แม้ว่าข้าเจ็บปวดที่จะยอมรับ แต่ข้าก็สนุกกับการโกรธเคืองอย่างชัดเจนของเจ้า
But I'm surly, and I got a beard!แต่ ฉันแน่ใจ, และฉันมีเครานะ!
Now, if customers don't have hazardous spills, mislabeled product, surly employees to distract them, well, they may start to enjoy their time here.ตอนนี้ ถ้าลูกค้าไม่มีรอยน้ำหกบนพื้น หรือสินค้าที่ติดป้ายผิด แน่นอนพวกพนักงานก็จะมากวนเขาพวกเขา พวกเขาอาจเริ่มสนุกกับที่นี่
Yeah, I-I-I had to meet with one surly client after another.วันนี้ผมต้องรับมือกับพวกลูกค้าขี้โมโห
I mean, once I choose, one of you is just gonna be skulking around like a surly teenager.ถ้าฉันเลือกปุ๊บ อีกคนก็จะ หลบไปทำตัวเหมือนวัยรุ่นเจ้าอารมณ์
With these steps, i break the surly bonds... chicken in a basket!กับก้าวเหล่านี้ ผมจะได้ไปหยุดบนธนบัตร ไก่ในตระกร้า
Numero dos, he said you'd be all, uh, surly and premenstrual working with me.อย่างกับในหนัง เขาบอกว่านายเป็นคนหยาบคาย เหมือนกับจะมีประจำเดือน เวลาทำงานกับฉัน
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว
Son, your crowd is surly.ลูกชาย ผู้ชมของนายดูมืดมนนะ

*surly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P)

*surly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrießlich; mürrisch; missmutig; unwirsch {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstensurly | surlier | surliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *surly*
Back to top