ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indefinitely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indefinitely*, -indefinitely-

indefinitely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indefinitely (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably Ops. surely, predictably, definitely

indefinitely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time

indefinitely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีกำหนด[adv.] (mai mī kamn) EN: indefinitely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indefinitely
Back to top