ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpredictably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpredictably*, -unpredictably-

unpredictably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpredictably (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpredictably
Back to top