ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suitable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suitable, -suitable-

*suitable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be suitable (vi.) เหมาะสมกับ See also: เข้ากันกับ Syn. be appropriate
be suitable for (vt.) มีพอเพียง See also: เหมาะสม
suitable (adj.) เหมาะสม See also: สมควร Syn. appropriate, fitting, proper
unsuitable (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่คู่ควร Syn. inadequate, improper, disagreeable, discordant
unsuitableness (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่คู่ควร
English-Thai: HOPE Dictionary
suitable(ซู'ทะเบิล) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ., See also: suitability n. suitableness n. suitably adv., Syn. proper,fit
unsuitable(อันซิว'ทะเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร., See also: unsuitability,unsuitableness n. unsuitably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมฐานะ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า, สมเกียรติ
สมหน้า (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมเกียรติ
สมเกียรติ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า
เหมาะ (v.) be suitable for See also: fit, be appropriate, be proper Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ
กัปปิยภัณฑ์ (n.) suitable presents See also: offerings
กัปปิยโวหาร (n.) suitable speech
ถูกส่วน (adj.) suitable See also: right, accurate, proportional Syn. ได้สัดส่วน, สมส่วน
พอที่ (adv.) suitable See also: appropriately Syn. เหมาะ, ควร
ได้ที่ (v.) be suitable See also: be appropriate, be fitting Syn. พอดี
ได้สัดส่วน (adj.) suitable See also: right, accurate, proportional Syn. สมส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, well, I'm sure it's very suitable, very nice indeed.ฉันมั่นใจว่ามันต้องเหมาะสมอยู่เเล้วละคะ
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
We shall find someone suitable, preferably an Englishman.เราจะหาคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งอังกฤษ
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ,
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม...
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา
This is not a suitable conversation.นี่ไม่ใช่การสนทนาที่เหมาะที่ควร
But the purpose of university is to find a suitable husband.จุดประสงค์ที่เรียนมหาวิทยาลัย คือหาสามีที่คู่ควร
And for those who are suitable, to be breeding vessels... for our other colonies.แล้วพวกที่เหมาะสม ก็จะ... สืบเผ่าพันธุ์ของเขาต่อไป

*suitable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
[yí, ㄧˊ, 宜] proper; should; suitable; appropriate
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, 合适 / 合適] suitable; fitting; decent; to fit
对劲儿[duì jìn r, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, 对劲儿 / 對勁兒] suitable; to one's liking; to get along together
对路[duì lù, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 对路 / 對路] suitable; to one's liking
适宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, 适宜 / 適宜] suitable; appropriate
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, 适当 / 適當] suitable; appropriate
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate
得当[dé dàng, ㄉㄜˊ ㄉㄤˋ, 得当 / 得當] appropriate; suitable
恰当[qià dàng, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄤˋ, 恰当 / 恰當] appropriate; suitable
[chèn, ㄔㄣˋ, 称 / 稱] balanced; to fit; well-off; suitable
允当[yǔn dàng, ㄩㄣˇ ㄉㄤˋ, 允当 / 允當] proper; suitable
得宜[dé yí, ㄉㄜˊ ㄧˊ, 得宜] proper; appropriate; suitable
不时合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, 不时合 / 不時合] unsuitable
不适合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, 不适合 / 不適合] unsuitable

*suitable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
不向き[ふむき, fumuki] (adj-na,n) unfit; unsuitable; unmarketable
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva)
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ...
最適[さいてき, saiteki] (adj-na,n,adj-no) optimum; the most suitable; (P)
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P)
良縁[りょうえん, ryouen] (n) (1) good match; suitable candidate (for marriage); (2) {Buddh} good opportunity to be saved by Buddha
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P)
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation

*suitable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อนุรูป[adj.] (anurūp) EN: suitable ; enough FR:
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ได้สัดส่วน[X] (dāi satsūan) EN: proportionate ; suitable FR:
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
กัปปิยะ[adj.] (kappiya) EN: suitable FR:
กัปปิย-[pref.] (kappiya-) EN: suitable FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable FR: proportionné ; équilibré ; concis
คำนวร[adj.] (khamnūan) EN: suitable FR:
เข้าข่าย[adj.] (khao khāi) EN: qualified ; suitable FR: qualifié
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
โคจร[n.] (khōjøn) EN: suitable place ; resort for alms FR:
ไม่เข้าที[adj.] (mai khaothī) EN: inappropriate ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; out of place FR: inapproprié
ไม่คู่ควรกัน[adj.] (mai khūkhūa) EN: unsuited to one another ; unsuitable FR:
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะเจาะ[adj.] (mǿjǿ) EN: fitting ; suitable FR: approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
เป็นการสมควร[adj.] (pen kān som) EN: reasonable ; suitable ; right FR:
สารูป[adj.] (sārūp) EN: suitable FR:
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate ; suitable FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
สมเกียรติ[v.] (somkīet) EN: be suitable for one's rank FR:
ทักข์[adj.] (thak) EN: able ; suitable FR:
ทำเลที่เหมาะสม[n. exp.] (thamlē thī ) EN: suitable location ; suitable site FR:
ถูกส่วน[adj.] (thūksuan) EN: suitable FR:
อย่างเหมาะสม[adj.] (yāng mǿsom) EN: suitable ; appropriated FR: approprié
โยคยะ[adj.] (yōkkhaya) EN: appropriate ; suitable FR:

*suitable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
ungeeignet {adj} | ungeeigneter | am ungeeignetstenunsuitable | more unsuitable | most unsuitable
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers
kindgerecht {adj}suitable for children; appropriate for children

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suitable*
Back to top