ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suitable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suitable, *suitable*,

-suitable- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมฐานะ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า, สมเกียรติ
สมหน้า (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมเกียรติ
สมเกียรติ (v.) be suitable for one´s rank or standing Syn. สมหน้า
เหมาะ (v.) be suitable for See also: fit, be appropriate, be proper Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ,
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม...
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา
This is not a suitable conversation.นี่ไม่ใช่การสนทนาที่เหมาะที่ควร
But the purpose of university is to find a suitable husband.จุดประสงค์ที่เรียนมหาวิทยาลัย คือหาสามีที่คู่ควร
He's not suitable for you, baby.เขาไม่เหมาะสมกับลูกหรอก ลูกรัก
Not suitable for a wedding is it?ไม่เหมาะกับงานแต่งเลยใช่มั๊ย ?
He's not suitable for you He's way too old้เขาไม่เหมาะกับเธอเลย เขาแก่กว่าเธอตั้งเยอะ
The Keeper finds a suitable couple.ผู้ดูแลได้หาคู่ที่เหมาะสม

-suitable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners

-suitable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva)
良縁[りょうえん, ryouen] (n) (1) good match; suitable candidate (for marriage); (2) {Buddh} good opportunity to be saved by Buddha
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation

-suitable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อนุรูป[adj.] (anurūp) EN: suitable ; enough FR:
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper
ได้สัดส่วน[X] (dāi satsūan) EN: proportionate ; suitable FR:
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
กัปปิยะ[adj.] (kappiya) EN: suitable FR:
กัปปิย-[pref.] (kappiya-) EN: suitable FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable FR: proportionné ; équilibré ; concis
คำนวร[adj.] (khamnūan) EN: suitable FR:
เข้าข่าย[adj.] (khao khāi) EN: qualified ; suitable FR: qualifié
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
โคจร[n.] (khōjøn) EN: suitable place ; resort for alms FR:
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะเจาะ[adj.] (mǿjǿ) EN: fitting ; suitable FR: approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
เป็นการสมควร[adj.] (pen kān som) EN: reasonable ; suitable ; right FR:
สารูป[adj.] (sārūp) EN: suitable FR:
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate ; suitable FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
สมเกียรติ[v.] (somkīet) EN: be suitable for one's rank FR:
ทักข์[adj.] (thak) EN: able ; suitable FR:
ทำเลที่เหมาะสม[n. exp.] (thamlē thī ) EN: suitable location ; suitable site FR:
ถูกส่วน[adj.] (thūksuan) EN: suitable FR:
อย่างเหมาะสม[adj.] (yāng mǿsom) EN: suitable ; appropriated FR: approprié
โยคยะ[adj.] (yōkkhaya) EN: appropriate ; suitable FR:

-suitable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suitable-
Back to top