ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*roughly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น roughly, -roughly-

*roughly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roughly (adv.) อย่างคร่าวๆ
thoroughly (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ Syn. carefully
thoroughly (adv.) อย่างสมบูรณ์ See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง Syn. completely
throughly (adj.) โดยตลอด
English-Thai: HOPE Dictionary
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้ย (int.) particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi Syn. โว้ย
โกลน (v.) hew roughly into shape See also: shape roughly Syn. เกลา, ถาก
ไถดะ (v.) plough roughly for the first time
กราวรูด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ตลอดหมด, ไม่เว้น
กะๆ (v.) estimate roughly See also: plan, suppose Syn. คะเน, กำหนด
ซอกซอน (adv.) throughly
ตลอด (adv.) thoroughly Syn. ไม่หยุด, ไม่เว้น
ตลอดหมด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ไม่เว้น
ถ้วนทั่ว (adv.) thoroughly Syn. ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด
ถึงแก่น (adv.) thoroughly See also: essentially
ทั่ว (adv.) thoroughly See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely Syn. ตลอด
ทั่วๆ (adv.) thoroughly See also: generally, all over Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง
ทั่วถึงกัน (adv.) thoroughly See also: all over Syn. ตลอด, ทั้งหมด
ปรุ (adv.) thoroughly See also: clearly Syn. ทะลุ, ตลอด
ยิบ (adv.) thoroughly See also: attentively Syn. ยิ่ง, มาก
รู้ตื้นลึกหนาบาง (v.) know thoroughly See also: see through, know the secret of (the case) Syn. รู้ละเอียด
รู้ละเอียด (v.) know thoroughly See also: see through, know the secret of (the case)
รู้อยู่เต็มอก (v.) know thoroughly Syn. รู้อยู่เต็มใจ, รู้อยู่แก่ใจ
รู้อยู่เต็มใจ (v.) know thoroughly Syn. รู้อยู่แก่ใจ
รู้แจ้ง (v.) understand thoroughly See also: have a thorough knowledge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
He believed that you were all thoroughly un-American.เขาเชื่อว่าพวกคุณเป็นพวกที่ทรยศต่ออเมริกา
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him.เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา
When you get there, tell my wife... that two years in prison camp is roughly equivalent to four years of marriage.แต่ถ้านายกลับไป ฝากบอกเมียฉันด้วย... ว่าสองปีในค่ายเชลยมันพอๆ กับ สี่ปีของชีวิตแต่งงานเลย
That is roughly one's monthly salary.ประมาณเงินเดิอน 1 งวด
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ
You wanna make a guess, roughly, for the week?คุณน่าจะเดานะ คร่าว ๆ ถึงสัปดาห์ไหม
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days.ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร
It's roughly 30 seconds long, so...มันยาวประมาณ 30 วินาที ฉะนั้น ยาวเท่าไหร่นะ
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่

*roughly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)
大致[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, 大致] more or less; roughly; approximately
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, 大概] roughly; probably; rough; approximate; about
横是[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, 横是 / 橫是] roughly; anyway
要略[yào, ㄧㄠˋlu:e4, 要略] roughly; outline; summary
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, 丙等] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 淋漓尽致 / 淋漓盡致] thoroughly; vividly; with great eloquence
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

*roughly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about
ガシガシ(P);がしがし[, gashigashi (P); gashigashi] (adv,adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P)
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P)
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P)
極め尽くす[きわめつくす, kiwametsukusu] (v5s) to do thoroughly; to check through and through
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P)
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around
煮上がる[にあがる, niagaru] (v5r,vi) to boil up; to be thoroughly cooked
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P)
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
籬;間狭;笆;架[ませ, mase] (n) (1) (arch) (usu. not 間狭) short roughly woven fence; (2) divider between boxes (i.e. for box seats) in a theatre, etc.
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P)
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

*roughly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement ; minutieusement
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: investigate thoroughly FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ขลุกขลัก[adv.] (khlukkhlak) EN: not smoothly ; roughly FR:
คร่าว ๆ = คร่าวๆ[adv.] (khrāo-khrāo) EN: approximately ; roughly FR:
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
โกลน[v.] (klōn) EN: sketch ; hew roughly into shape ; rough-hew ; roughcast FR: dégrossir
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely FR: complètement
กระยึกกระยัก[adv.] (krayeukkray) EN: roughly FR:
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline FR: approximativement ; grossièrement
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually FR: négligemment ; grossièrement
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
พูดอย่างคร่าว ๆ = พูดอย่างคร่าวๆ[v. exp.] (phūt yāng k) EN: speak roughly FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
ร่ายยาว[v.] (rāiyāo) EN: be long-winded ; explain thoroughly FR:
ซอกซอน[adv.] (søksøn) EN: throughly FR:
แตก[adv.] (taēk) EN: thoroughly ; profoundly ; convincingly FR:
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:
ถึงแก่น[adv.] (theungkaen) EN: thoroughly FR:
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly FR: partout ; en tout
ทั่วกัน[adv.] (thūa kan) EN: without exception ; all together ; thoroughly FR: sans exception
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ทั่วถึง[adv.] (thūatheung) EN: every inch of ; throughout ; throughly ; all over ; completely FR: partout
ตรลอด[X] (traløt) EN: thoroughly FR:
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:
อย่างคร่าว ๆ = อย่างคร่าวๆ[adv.] (yāng khrāo-) EN: approximately ; roughly FR: grosso modo ; approximativement
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
ยึกยัก[adv.] (yeukyak) EN: roughly FR:
ยิบ[adv.] (yip) EN: thoroughly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *roughly*
Back to top