ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-roughly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น roughly, *roughly*,

-roughly- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้ย (int.) particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi Syn. โว้ย
โกลน (v.) hew roughly into shape See also: shape roughly Syn. เกลา, ถาก
ไถดะ (v.) plough roughly for the first time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him.เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา
When you get there, tell my wife... that two years in prison camp is roughly equivalent to four years of marriage.แต่ถ้านายกลับไป ฝากบอกเมียฉันด้วย... ว่าสองปีในค่ายเชลยมันพอๆ กับ สี่ปีของชีวิตแต่งงานเลย
That is roughly one's monthly salary.ประมาณเงินเดิอน 1 งวด
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days.ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร
It's roughly 30 seconds long, so...มันยาวประมาณ 30 วินาที ฉะนั้น ยาวเท่าไหร่นะ
It's considered relatively more stable, however, than another big body of ice that's roughly the same size.มันถูกพิจารณาว่าค่อนข้างเสถียร กว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่มีขนาดคร่าวๆพอกัน
Testicles are swollen, roughly three times the average size.ลูกอัณฑะบวม เกือบๆจะบวมเป็นสามเท่าของขนาดปกติ
Began roughly when we became aware of the pattern.เกิดขึ้นไล่ๆกับที่ เรารู้เรื่องแพทเทิร์น
A stranger, white male, roughly her age, picked her up.ชายแปลกหน้า, ผิวขาว อายุประมาณเธอ รับเธอไป
Latin. Roughly translated:ภาษาละติน แปลคร่าว ๆ ได้ว่า

-roughly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, 丙等] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade

-roughly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket
籬;間狭;笆;架[ませ, mase] (n) (1) (arch) (usu. not 間狭) short roughly woven fence; (2) divider between boxes (i.e. for box seats) in a theatre, etc.

-roughly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ขลุกขลัก[adv.] (khlukkhlak) EN: not smoothly ; roughly FR:
คร่าว ๆ = คร่าวๆ[adv.] (khrāo-khrāo) EN: approximately ; roughly FR:
โกลน[v.] (klōn) EN: sketch ; hew roughly into shape ; rough-hew ; roughcast FR: dégrossir
กระยึกกระยัก[adv.] (krayeukkray) EN: roughly FR:
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline FR: approximativement ; grossièrement
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually FR: négligemment ; grossièrement
พูดอย่างคร่าว ๆ = พูดอย่างคร่าวๆ[v. exp.] (phūt yāng k) EN: speak roughly FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:
อย่างคร่าว ๆ = อย่างคร่าวๆ[adv.] (yāng khrāo-) EN: approximately ; roughly FR: grosso modo ; approximativement
ยึกยัก[adv.] (yeukyak) EN: roughly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -roughly-
Back to top