ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*retain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retain, -retain-

*retain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retain (vt.) เก็บไว้ See also: รักษาไว้, สงวนไว้, กัก Syn. hold, keep, maintain Ops. loose, lose
retain (vt.) จดจำ Syn. remember Ops. forget
retain (vt.) ผูกขาด Syn. grip, restrain
retain (vt.) ว่าจ้างทนาย See also: จ้างทนาย Syn. employ, hire
retained (adj.) ซึ่งรักษาไว้ Syn. kept, sustained
retainer (n.) ผู้คอยติดตาม See also: ผู้คอยรับใช้ Syn. attendant, lackey, servant
retaining (adj.) ซึ่งยึดไว้ See also: ซึ่งรักษาไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
retain(รีเทน') vt. สงวนไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ, See also: retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n., Syn. keep,maintain
English-Thai: Nontri Dictionary
retain(vt) จ้าง,เก็บไว้,รักษา,ผูกขาด,สงวนไว้
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lee denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retain๑. ยึดถือไว้, ยึดหน่วง๒. จ้าง (ทนายความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retain nationalityคงสัญชาติ [การทูต]
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าทนายความ (n.) retainer See also: lawyer fee, retaining fee
อั้น (v.) retain See also: suppress, hold back, restrain, refrain, repress Syn. ยั้ง, กลั้น, กั้น Ops. ปล่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody in this town works without a retainer, guys.ไม่มีใครทำงานให้ฟรีๆหรอกครับ
Yet, miraculously, Job was still able to retain his dignity.กระนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง จ๊อปก็ยังสามารถสงวนเกียรติของเขาไว้ได้
Due to the fact that you've retained this residence...Due to the fact that you've retained this residence...
She just can't retain any new information.เธอแค่ไม่สามารถเก็บข้อมูลใหม่ได้
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'เนเธฅเน‰เธงเน€เธชเธตเธขเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธเน‡เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™เธกเธฒเธญเธตเธเธงเนˆเธฒ "เนเธเน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ‰เธฑเธ™เธžเธนเธ”เธกเธฑเน‰เธข เน„เธญเน‰เธซเธ™เธน" "เน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ„เธฃเธฑเธš"
They may be damaged, or retain their former owners quirksมันอาจจะเสียหาย หรือไม่ก็เสียทรงก็ได้
Whether he's capable of retaining them is less so.แต่เขาจะสามารถรักษา ความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้แค่ไหน
Because while the truncheon may be used in lieu of conversation words will always retain their power.ทำไมนะเหรอ? การลงโทษอย่างรุนแรง อาจนำเข้ามาแทนที่การสนทนาถึงกัน... ...เพราะคำพูดเหล่านั้น มันไปจำกัด อำนาจของพวกเขา.
You both retain the right to refuse to answer any questions without an attorney present, so don't say anything until I get there, all right?พวกนายมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามใดๆถ้าไม่มีทนายอยู่ด้วย เพราะงั้นอย่าพูดอะไรจนกว่าฉันจะไปถึง เข้าใจมั้ย?
We retained any photos?มีอะไรเกี่ยวกับรูปนี้เหรอ?
All you need to know about life is retained within those four walls.ทุกอย่างที่นายควรรู้เกี่ยวกับชีวิตอยู่ในซองสี่เหลี่ยมนั่น
And retain my abilities.และเก็บรักษาความสามารถของผม

*retain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
留存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, 留存收益] retained earnings

*retain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
保温[ほおん, hoon] (n,vs) retaining warmth; keeping heat in; heat insulation; (P)
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
功臣[こうしん, koushin] (n) meritorious retainer
土止め;土留め[どどめ, dodome] (n) retaining wall; sheathing
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer)
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form
定詰;定詰め[じょうづめ, joudume] (n,vs) (1) (obsc) permanent staff; permanent employee; service for a fixed period of time; (n) (2) (arch) (Edo era) a daimyo or feudal retainer who lived and; or served in Edo for a fixed period of time
家臣[かしん, kashin] (n,adj-no) vassal; retainer
寵臣[ちょうしん, choushin] (n) favored retainer; favoured retainer
彰義隊[しょうぎたい, shougitai] (n) (See 上野戦争) Shogitai (group of former Tokugawa retainers opposed to the Meiji government who fought in the battle of Ueno)
忠臣[ちゅうしん, chuushin] (n) loyal retainer; loyal subject; (P)
擁壁[ようへき, youheki] (n) retaining wall (civil engineering)
旗本[はたもと, hatamoto] (n) shogunal vassal; direct retainer of a shogun
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier
温存[おんぞん, onzon] (n,vs) preserve; retain; (P)
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
留め置く;留置く[とめおく, tomeoku] (v5k,vt) to detain; to keep; to lock up; to retain; to leave (letter) till called for
着手金[ちゃくしゅきん, chakushukin] (n) retainer fee (e.g. for a lawyer)
義士[ぎし, gishi] (n) loyal retainer
義臣[ぎしん, gishin] (n) loyal retainer
腹心[ふくしん, fukushin] (n,adj-no) one's confidant; trusted friend; trusted retainer; (P)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
臣;奴;僕[やつこ(臣;奴);つぶね(奴);やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me
花炭[はなずみ;はなすみ, hanazumi ; hanasumi] (n) flower charcoal (whereby a flower, seed, branch, or other item of flora is carbonized as is, retaining its form)
被官;被管[ひかん, hikan] (n) (1) lower government office (ritsuryo period); (2) servant of a higher ranking person (during the middle ages); retainer; (3) servant of an urban family; (4) (See 被官百姓) serf
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord
身につく;身に付く[みにつく, minitsuku] (exp,v5k) (1) to master (e.g. a skill); to become accustomed to (e.g. a lifestyle); to acquire (e.g. a habit); (2) (See 悪銭身に付かず) to retain
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining
保持TPDU[ほじTPDU, hoji TPDU] retained TPDU

*retain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
บริวาร[n.] (børiwān) EN: retainer ; staff FR:
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กำแพงกันดิน[n. exp.] (kamphaēng k) EN: retaining wall FR:
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
กำไรสะสมจัดสรร[n. exp.] (kamrai saso) EN: appropriated retained earnings FR:
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai saso) EN: appropriated retained earnings FR:
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร[n. exp.] (kamrai saso) EN: unappropriated retained earnings FR:
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāik) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer FR:
คนรับใช้[n. exp.] (khon rapcha) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid ; attendant ; domestic ; retainer FR: servante [f] ; valet [m] ; domestique [m]
เลกวัด[n.] (lēkwat) EN: temple man ; temple retainer ; [man given to a temple for service] FR:
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
รักษา[v.] (raksā) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
รีเทนเนอร์[n.] (rīthennoē) EN: retainer FR:
สลักเพชร[n.] (salakphet) EN: retaining pin ; linchpin FR:
สงวนที่[v. exp.] (sa-ngūan th) EN: reserve ; store ; keep ; set aside ; save ; retain ; put by ; hold FR:
สิทธิยึดหน่วง[n.] (sitthiyeutn) EN: retaining lien ; right of retention FR:
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer FR:
ไว้[v.] (wai) EN: keep ; put ; place ; retain ; save ; reserve ; preserve FR: placer ; conserver ; garder ; mettre
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; take hold of ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound ; strip FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper

*retain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
Haltebolzen {m} [techn.]retaining pin; retention bolt
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value
Halteschraube {f} [techn.]retaining screw
Haltevorrichtung {f} [techn.]retaining jig
Überwurfring {m} [techn.]retaining ring
Haltebügel {m}retaining bracket
Halteband {n}retaining strap
Haltebrille {f}retaining clamp
Halteclip {m}retaining clip
Halter {m}retainer
Arretierungsklotz {m}retaining pad
Haltemutter {f}retaining nut
Haltenase {f}retaining collar
Halteplatte {f}retaining plate
Rückholfeder {f}retaining spring
Stützmauer {f}retaining wall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *retain*
Back to top