ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*presume*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presume, -presume-

*presume* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presume (vi.) เชื่อว่าเป็นจริง See also: ทึกทักว่าเป็นจริง Syn. suppose, consider
presume (vt.) เชื่อว่าเป็นจริง See also: ทึกทักว่าเป็นจริง Syn. suppose, consider
presumed (adj.) ซึ่งเชื่อว่าเป็นจริง Syn. assumed, inferential, supposed
English-Thai: HOPE Dictionary
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume,suppose
English-Thai: Nontri Dictionary
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presumeสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีเสมอ (v.) presume to act as an equal See also: treat as an equal
ทึก (v.) presume See also: assume, claim, suppose, claim something false, make an arbitrary decision, jump to a conclusion Syn. ตู่
สันนิษฐาน (v.) presume See also: suppose Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
เหมา (v.) presume See also: assume, take for granted Syn. ทึกทัก
โมเม (v.) presume See also: assume, suppose, presuppose, take for granted Syn. ทึกทัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I presume you're on your way home?ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดินทางกลับมาบ้านใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter, I presume you'll be available for us then?คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว.
I presume you are conducting your own defense, Mr. Gandhi.ศาลเข้าใจว่าคุณจะ แก้ต่างให้ตัวเองใช่มั้ย
"Your daughter Elizabeth, it is presumed, will not long bear the name of Bennet,""ลูกสาวของท่านเอลิซาเบท น่าจะเชื่อว่า จะไม่ได้ใช้ชื่อเบนเน็ตอีกต่อไปแล้ว"
But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine.แค่เธอเห็นรูปภาพของฉัน
Not for long, I presume. Sit down.อีกไม่นานหรอก ข้าว่านะ นั่งก่อนสิ
Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me.อย่าทำมาบอกว่าฉันจะทำอะไร คุณไม่รู้จักฉัน
It seems unfair to presume I won't be able to learn.ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้
I presume your friend told you about the chat we had the other day.ฉันเดาว่าเพื่อนคุณคงเล่าเรื่องที่เราคุยกัน เมื่อวันก่อนให้คุณฟังแล้ว
Battle, I presume this is yours.แบ็ทเทิล ฉันว่าอันนี้เขาให้แกนะ
I would not presume to...ฉันไม่อยากคิดเอาเองว่า...
How dare you presume to..นี่ท่านกล้าตั้งสมมติ... .

*presume* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
[chěng, ㄔㄥˇ, 逞] please oneself; presume on; boast
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 不揣冒昧] venture to; presume to; take the liberty of
[hù, ㄏㄨˋ, 怙] presume

*presume* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
察す[さっす, sassu] (v5s,vt) (1) (See 察する) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with
察する[さっする, sassuru] (vs-s,vt) (1) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with; (P)
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence

*presume* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อว่าเป็นจริง[v. exp.] (cheūa wā pe) EN: presume FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
โมเม[v.] (mōmē) EN: presume ; claim FR:
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกว่า[v. exp.] (neuk wā) EN: FR: imaginer que ; croire que ; se figurer que ; penser que ; présumer que
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume

*presume* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *presume*
Back to top