ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inferential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inferential*, -inferential-

inferential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inferential (adj.) เกี่ยวกับการอนุมาน See also: เกี่ยวกับการสรุป, เกี่ยวกับความสามารถในการอนุมาน Syn. consequential, rational, deductive
English-Thai: HOPE Dictionary
inferential(อิน'ฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการอนุมาน,เกี่ยวกับการสรุป,เกี่ยวกับการชี้ให้เห็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

inferential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถิติเชิงอนุมาน[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics ; inductive statistics FR:
สถิติเชิงสรุปอ้างอิง[n. exp.] (sathiti cho) EN: inferential statistics FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inferential
Back to top