ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-presume-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น presume, *presume*,

-presume- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I presume you're on your way home?ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดินทางกลับมาบ้านใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter, I presume you'll be available for us then?คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว.
I presume you are conducting your own defense, Mr. Gandhi.ศาลเข้าใจว่าคุณจะ แก้ต่างให้ตัวเองใช่มั้ย
But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine.แค่เธอเห็นรูปภาพของฉัน
Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me.อย่าทำมาบอกว่าฉันจะทำอะไร คุณไม่รู้จักฉัน
It seems unfair to presume I won't be able to learn.ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้
I presume your friend told you about the chat we had the other day.ฉันเดาว่าเพื่อนคุณคงเล่าเรื่องที่เราคุยกัน เมื่อวันก่อนให้คุณฟังแล้ว
Battle, I presume this is yours.แบ็ทเทิล ฉันว่าอันนี้เขาให้แกนะ
I would not presume to...ฉันไม่อยากคิดเอาเองว่า...
How dare you presume to..นี่ท่านกล้าตั้งสมมติ... .
I presume if you are using such a word that you've never experienced the pleasure of an afternoon tea.ฉันขอสรุปจากคำพูดคุณว่า คุณไม่เคยสัมผัสกับความสุข ของชามื้อบ่ายมาก่อน
We don't presume to teach other people manners.เราไม่ควรแนะนำผู้อื่น ให้รู้เรื่องมารยาทหรอกนะลูก

-presume- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
[chěng, ㄔㄥˇ, 逞] please oneself; presume on; boast
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 不揣冒昧] venture to; presume to; take the liberty of

-presume- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence

-presume- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อว่าเป็นจริง[v. exp.] (cheūa wā pe) EN: presume FR:
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
โมเม[v.] (mōmē) EN: presume ; claim FR:
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:

-presume- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -presume-
Back to top