ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*odor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น odor, -odor-

*odor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
body odor (n.) กลิ่นตัว
deodorant (n.) ยาดับกลิ่น See also: ยาระงับกลิ่น Syn. deodorizer, fumes, incense
deodorise (vt.) ดับกลิ่น See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น Syn. freshen, fumigate
deodorization (n.) วีธีดับกลิ่น See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น
deodorize (vt.) ดับกลิ่น See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น Syn. freshen, fumigate
deodorizer (n.) ยาดับกลิ่น See also: ยาระงับกลิ่น Syn. deodorant
malodor (n.) กลิ่นเหม็น
malodorous (adj.) เหม็น See also: ซึ่งมีกลิ่นไม่น่าดม, ซึ่งมีกลิ่นไม่ดี, ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
malodorous (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น Syn. infested, ill-smelling, odorous, stinking
malodorously (adv.) อย่างมีกลิ่นเหม็น
malodorousness (n.) การมีกลิ่นเหม็น
odor (n.) กลิ่น Syn. smell, fragrance
odoriferous (adj.) ที่มีกลิ่นหอม Syn. odorous, fragrant Ops. stinking, foul
odoriferously (adv.) โดยมีกลิ่นแรง See also: อย่างมีกลิ่นหอม, อย่างสิ่งกลิ่นฉุน
odorize (vt.) เติมกลิ่น See also: ใส่น้ำหอม
odorless (adj.) ที่ไม่มีกลิ่น See also: ไร้กลิ่น
odorous (adj.) ที่มีกลิ่นหอม Syn. aromatic, fragrant Ops. foul, putrid
odorously (adv.) อย่างมีกลิ่นแรง Syn. stinkingly, odoriferously
underarm odor (n.) กลิ่นรักแร้ See also: กลิ่นเต่า
English-Thai: HOPE Dictionary
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
deodorant(ดีโอ'เดอเรินทฺ) n. ยาดับกลิ่น,ยาป้องกันกลิ่นเหงื่อ adj. ซึ่งป้องกันหรือทำลายกลิ่นเหงื่อ
deodorise(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
deodorize(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
malodor(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
odor(โอ'เดอะ) n. กลิ่น,ชื่อเสียงที่ไม่ดี, See also: odourless adj., odorless adj.
odorant(โอ'ดะรันทฺ) n. สิ่งที่มีกลิ่น
odoriferous(โอดะริฟ'เฟอรัส) adj. มีหรือให้กลิ่น (โดยเฉพาะที่เป็นกลิ่นหอม) ., See also: odoriferousness n., Syn. odorous
odorous(โอ'ดะรัส) adj. = odoriferous (ดู) .
English-Thai: Nontri Dictionary
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odor; odourกลิ่น, กลิ่นหอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odoriferous๑. กลิ่นหอม๒. มีกลิ่น, ส่งกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odour; odorกลิ่น, กลิ่นหอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aglaia Odorata Lourประยงค์(พืช) [การแพทย์]
Body odorกลิ่นตัว [TU Subject Heading]
Deodorant Productsผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Deodorized Soapสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประยงค์ (n.) Aglaia odorata Lour. See also: plant of the family Meliaceae
กระไอ (n.) offensive odor See also: sour smell Syn. กลิ่น (ใกล้จะบูด)
กลิ่น (ใกล้จะบูด) (n.) offensive odor See also: sour smell
กลิ่นไอ (n.) odor See also: miasma, smell, scent, aroma Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย
ขี้เต่า (n.) underarm odor See also: excretions from armpit Syn. กลิ่นเต่า
ฉุย (adv.) odoriferously Syn. กรุ่น
ดับกลิ่น (v.) deodorize
ยาดับกลิ่น (n.) deodorant
สาง (n.) odor of carrion See also: putrid Syn. สาบสาง
สาบสาง (n.) odor of carrion See also: putrid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้
"This product contains no fragrance." This deodorizer doesn't smell."ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีกลิ่นหอม." ห้ามสูดกลิ่นยาดับกลิ่นนี้.
Nobel-prize winning scientist Dr. Theodore Von Sprokenwich.นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ดร.เธโอดอร์ วอน สโป๊คเค่นวิช
Posterior charring gives off a strong odor, suggesting perimortem immersion in burning fuel.จุดที่กระจายอยู่นั่นมันอะไร? คุณเห็นมัย? เหนี่ยว ๆ อาจจะเป็น สารบางอย่างที่ไม่เข้ากับน้ำ.
This museum was originally dedicated to that man on the horse up there President Theodore Roosevelt.This museum was originally dedicated to that man on the horse up there... ...President Theodore Roosevelt.
What's the matter,Theodore, did you forget?ทำไม ทีโอดอร์ แกลืมแล้วหรอ?
Okay, Johnny Commodore. Stay here but tell us where to go.โอเค จอห์นนี่ คอมมอนดอร์ งั้นอยู่นี่ จะให้เราไปที่ไหน
The "size of Theodore's butt"?"ขนาดก้นของทีโอดอร์"
Obviously, Theodore's butt.อย่างที่เห็น ก้นของทีโอดอร์
Oh, my God. Theodore, did you just--?โอ็ พระเจ้าทีโอดอร์ นี่นายเพิ่งจะ...
Oh, nicely done, Theodore. "To Dav."อืม สวยดีนี่ ธีโอดอร์\ ให้ดาฟ

*odor* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋臭[yè chòu, ㄧㄝˋ ㄔㄡˋ, 腋臭] armpit odor; underarm stink
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste
海军大校[hǎi jūn dà xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, 海军大校 / 海軍大校] commodore (= US Navy equivalent)
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
气味[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, 气味 / 氣味] odor; scent
[shān, ㄕㄢ, 羶] rank odor (of sheep or goats)
[shān, ㄕㄢ, 膻] rank odor (of sheep or goats)
狄奥多[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ, 狄奥多 / 狄奧多] Theodor (name)
[yǎn, ㄧㄢˇ, 馣] fragrant odor
怪味[guài wèi, ㄍㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, 怪味] strange odor
无味[wú wèi, ˊ ㄨㄟˋ, 无味 / 無味] tasteless; odorless

*odor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドライブ[, autodoraibu] (n) outdrive
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming
エスノメソドロジー[, esunomesodoroji-] (n) ethnomethodology
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
カレントドライブ[, karentodoraibu] (n) {comp} current drive
カレントドレイン[, karentodorein] (n) {comp} current drain
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing)
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar
コモドール[, komodo-ru] (n) {comp} Commodore
コモドドラゴン[, komododoragon] (n) Komodo dragon (Varanus komodoensis)
サイコドラマ[, saikodorama] (n) psychodrama
サイドドラム[, saidodoramu] (n) side drum
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
ショートドリンク[, sho-todorinku] (n) short drink (martini, gimlet, etc.)
スリットドラム[, surittodoramu] (n) slit drum
ソフトドリンク[, sofutodorinku] (n) soft drink; (P)
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
ディスケットドライブ[, deisukettodoraibu] (n) {comp} diskette drive
ディスケットドライブランプ[, deisukettodoraiburanpu] (n) {comp} diskette light
デオドラント[, deodoranto] (n) deodorant
テストドライバー[, tesutodoraiba-] (n) test driver
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] (n) {comp} drag and drop
ドラッグアンドドロップ[, doragguandodoroppu] (n) drag and drop
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
ハードドライブ[, ha-dodoraibu] (n) {comp} hard drive
ハードドリンク[, ha-dodorinku] (n) hard drink
パウダースプレー[, pauda-supure-] (n) aerosol deodorant (wasei
パケットドライバ[, pakettodoraiba] (n) {comp} packet driver
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill
ベストドレッサー[, besutodoressa-] (n) best dresser
メロドラマ[, merodorama] (n) melodrama; soap opera; (P)
代将[だいしょう, daishou] (n) brigadier general; commodore
体臭[たいしゅう, taishuu] (n) body odor; body odour; personal odor; personal odour; characteristic (of someone)
准将[じゅんしょう, junshou] (n) commodore; brigadier general
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
制汗剤[せいかんざい, seikanzai] (n) deodorant
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コモドール[こもどーる, komodo-ru] Commodore
スマートドライブ[すまーとどらいぶ, suma-todoraibu] SMARTDRV
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive
ディスケットドライブ[でいすけっとどらいぶ, deisukettodoraibu] diskette drive
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop
ハードドライブ[はーどどらいぶ, ha-dodoraibu] hard drive
パケットドライバ[ぱけっとどらいば, pakettodoraiba] packet driver
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs)
戻り[もどり, modori] return (from a procedure)
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value
戻る[もどる, modoru] to go back, to return
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

*odor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ดับกลิ่น[v. exp.] (dap klin) EN: deodorize FR: désodoriser
ดอกไม้หมก[n. exp.] (døkmāi mok) EN: FR: [fleur odorante disposée dans les cheveux]
เอื้องกลีบม้วน[n. exp.] (eūang klīp ) EN: Liparis odorata FR: Liparis odorata
เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด[n. exp.] (eūang kulāp) EN: Aerides odorata FR: Aerides odorata
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique ; qui sent bon
กางขี้มอด[n.] (kāngkhīmøt) EN: Acrocarpus fraxinifolius ; Albizia odoratissima FR: Acrocarpus fraxinifolius ; Albizia odoratissima
ฆ่ากลิ่น[v. exp.] (khā klin) EN: deodorize FR:
คันธ์[n.] (khan) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
คันธะ[n.] (khantha) EN: odour ; odorous object ; smell FR:
เข็มปานามา[n. exp.] (khem Pānāmā) EN: Rondeletia odorata FR: Rondeletia odorata
ขี้เต่า[n.] (khītao) EN: underarm odour ; underarm odor (Am.) FR:
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
คนธ์[n.] (khon) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นไอ[n.] (klin-ai) EN: miasma ; odour ; odor (Am.) FR:
กลิ่นเหงื่อ[n. exp.] (klin ngeūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR:
กลิ่นเต่า[n. exp.] (klin tao) EN: body odour ; body odor (Am.) ; underarm odour FR: odeur corporelle [f]
กลิ่นตัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
กบ[n.] (kop) EN: Geodorum FR: Geodorum
กระไอ[n.] (kra-ai) EN: unpleasant odour from decaying food ; offensive odor FR:
กระดังงา[n.] (kradang-ngā) EN: cananga tree ; Cananga odorata FR: Cananga odorata
กระกี้[n.] (krakī) EN: Hopea odorata FR: Hopea odorata
ลำดวน[n.] (lamdūan) EN: Melodorum fruticosum FR:
ลำเจียก[n.] (lamjīek) EN: Pandanus odoratissimus FR: Pandanus odoratissimus
ไม้ดอกหอม[n. exp.] (māi døk høm) EN: flagrant flowering-plant FR: plante odoriférante [f]
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
เหม็นตุ่ย[n. exp.] (men tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
เหม็นตุ่ย ๆ = เหม็นตุ่ยๆ[n. exp.] (men tui-tui) EN: unpleasant odour ; unpleasant odor (Am.) FR: odeur déplaisante [f]
มีกลิ่นหอม[adj.] (mī klin høm) EN: aromatic ; strong nose FR: aromatique ; parfumé ; odoriférent ; odorant
มีกลิ่นเหม็น[adj.] (mī klin men) EN: malodorous ; reeking ; smelly ; stinking FR: malodorant
เมาะ[n.] (mǿ) EN: Alocasia odora FR: Alocasia odora
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok chīo do) EN: Large Woodshrike FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[n. exp.] (nok chīo do) EN: Common Woodshrike FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
นกเปล้าเล็กหัวเทา[n. exp.] (nok plao le) EN: Little Green Pigeon FR: Colombar odorifère [m]
นมควาย[n.] (nomkhwāi) EN: Melodorum hahnii FR: Melodorum hahnii
ผักไผ่ [n.] (phakphai) EN: Vietnamese coriander ; Persicaria odorata FR: Persicaria odorata
พันจำ[n.] (phanjam) EN: Vatica odorata FR: Vatica odorata

*odor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Kanarien-Schleimfisch {m} (Meiacanthus atrodorsalis ovalauenensis) [zool.]canary blenny
Commodore {m}commodore
Desodorierung {f}deodorization
geruchlos {adj}odorless [Am.]; odourless [Br.]
Gestank {m}malodorousness
übel riechend {adv}malodorously
duftend {adv}odoriferously
riechend {adj}odorous
riechend {adv}odorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *odor*
Back to top