ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stinkingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stinkingly*, -stinkingly-

stinkingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stinkingly (adv.) อย่างมีกลิ่นแรง Syn. odoriferously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stinkingly
Back to top