ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aromatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aromatic*, -aromatic-

aromatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aromatic (adj.) ที่มีกลิ่มหอม See also: หอม Syn. sweet-smelling, odorous
aromatic (n.) พืชหรือยาที่มีกลิ่นหอม
aromatically (adv.) อย่างมีกลิ่นหอม See also: อย่างหอมหวาน Syn. redolently Ops. fetidly, stinkingly
aromatics (n.) ยาเสน่ห์ See also: ยาสั่ง Syn. philter
English-Thai: HOPE Dictionary
aromatic(แอระแมท'ทิค) adj. ซึ่งมีกลิ่นหอม,เกี่ยวกับสารประกอบที่มีกลิ่นหอม -n. พืชยาหรือวัตถุที่มีกลิ่นหอม-aromaticity n. (spicy)
English-Thai: Nontri Dictionary
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aromaticมีกลิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aromatic อะโรมาติก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนเบนซิน 1 วง หรือมากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wine is red and aromatic. One sip is all it takes to feel your blood circulating.ไวน์น่ะมีกลิ่นหอม แต่เมื่อเธอดื่มไป ร่างกายเธอก็จะรู้สึกแปลกๆไป
At this point, it would be a good idea to add any of your aromatics, like...และนี่ คงจะเป็นความคิดที่ดี ให้มันมีกลิ่นหอมหวน เช่น...
Hmm. A little chewy. Keenly aromatic.รสชาติ และเป็นกลิ่นหอม

aromatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, 棻] aromatic wood; perfume; fragrance
芳烃[fāng tīng, ㄈㄤ ㄊㄧㄥ, 芳烃 / 芳烴] aromatic hydrocarbon
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, 香醋] aromatic vinegar; balsamic vinegar
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, 芳香] balmy; aromatic (in organic chemistry)
肉豆蔻[ròu dòu kòu, ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 肉豆蔻] nutmeg (Myristica fragrans Houtt); mace; Myristicaceae (family of plants producing aromatic or halucinogenic oils)
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 丁香] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica)
呫吨[zhān dūn, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ, 呫吨 / 呫噸] xanthene C13H10O (aromatic chemistry)
呫吨酮[zhān dūn tóng, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄥˊ, 呫吨酮 / 呫噸酮] xanthone C13H8O2 (aromatic chemistry)

aromatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
散茶[さんちゃ, sancha] (n) (1) powdered tea; (2) freshly-brewed, aromatic tea
柚;柚子[ゆず;ゆ(柚)(ok);ゆう(柚)(ok);ユズ, yuzu ; yu ( yuzu )(ok); yuu ( yuzu )(ok); yuzu] (n) (uk) yuzu (species of aromatic Asiatic citron, Citrus junos)
煮端;煮ばな;煮花[にばな, nibana] (n) (obsc) freshly brewed, aromatic tea
薫煙[くんえん, kun'en] (n) fragrant smoke; aromatic smoke
香り米[かおりまい, kaorimai] (n) aromatic rice; fragrant rice
香り高い[かおりたかい, kaoritakai] (adj-i) fragrant; aromatic
香木[こうぼく, kouboku] (n) fragrant wood; aromatic tree
カシア[, kashia] (n) cassia (Cinnamomum aromaticum)
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
日本当帰[にほんとうき;ニホントウキ, nihontouki ; nihontouki] (n) (uk) (obsc) (See 当帰) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba)
芳しい(P);香しい;馨しい[かんばしい, kanbashii] (adj-i) (See 香ばしい) sweet; fragrant; aromatic; (P)
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t,adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P)

aromatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะโรมาติก[adj.] (arōmātik) EN: aromatic FR: aromatique
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique ; qui sent bon
กระแจะ[n.] (krajae) EN: aromatic powder FR:
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nām) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut FR:
มีกลิ่นหอม[adj.] (mī klin høm) EN: aromatic ; strong nose FR: aromatique ; parfumé ; odoriférent ; odorant
เปราะ[n.] (prǿ) EN: Kaempferia galanga ; kencur ; aromatic ginger ; sand ginger ; cutcherry ; resurrection lily FR:
เปราะหอม[n.] (prǿhøm) EN: Sand Ginger ; Aromatic Ginger ; Resurrection Lily ; Kaempferia galanga FR: Kaempferia galanga
เปราะหอมแดง[n. exp.] (prǿhøm daēn) EN: Sand Ginger ; Aromatic Ginger ; Resurrection Lily FR:
สารประกอบอะโรมาติก[n. exp.] (sānprakøp a) EN: aromatic compounds FR:
ตะนาว[n.] (tanāo) EN: aromatic powder FR: poudre aromatique [f]
ว่านเปราะหอม[n. exp.] (wān prǿhøm) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily FR:
ว่านอูด [n. exp.] (wān ūt) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily FR:
ยาหอม[n. exp.] (yā høm) EN: flagrant medicinal pellets ; medicinal powdered herbs ; aromatic powder FR: poudre aromatique [f]
กานพลู[n.] (kānphlū) EN: clove ; clove tree ; Syzygium aromaticum FR: clou de girofle [m] ; Syzygium aromaticum
ผักขะแยง [n. exp.] (phak kha ya) EN: Limnophila aromatica ; Limnophila chinensis FR:

aromatic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic
Aromabad {n}aromatic bath
aromatisch {adv}aromatically
Kräuteressig {m}aromatic vinegar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aromatic
Back to top