ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*instrument*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instrument, -instrument-

*instrument* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutting instrument (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears
cutting instrument (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears
instrument (n.) เครื่องดนตรี
instrument (n.) เครื่องตรวจวัด
instrument (vt.) ติดตั้งเครื่องควบคุม See also: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
instrument (n.) ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ See also: ลูกมือ
instrument (vi.) เรียบเรียงดนตรี See also: เรียบเรียงเพลง
instrument (n.) วิธีการ Syn. means
instrument (n.) อุปกรณ์ See also: เครื่องมือ Syn. device, tool
instrument (n.) เอกสาร See also: นิติกรรม Syn. document
instrument of torture (n.) เครื่องทรมานดึงแขนขา
instrument panel (n.) แผงหน้าปัดรถยนต์ See also: แผงหน้าปัด Syn. control panel
instrumental (adj.) เป็นเครื่องมือ See also: มีประโยชน์ Syn. productive, useful Ops. unproductive
instrumental in doing something (idm.) มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง
instrumentalist (n.) ผู้เล่นดนตรี See also: นักดนตรี Syn. musician, performer
instrumentality (n.) การใช้เป็นเครื่องมือ
instrumentality (n.) หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง) See also: แผนกย่อยๆ Syn. agency
instrumentation (n.) เพลงหรือดนตรีที่เรียบเรียงเพื่อใช้ในการแสดงดนตรี Syn. arrangement, composition, score
musical instrument (n.) เครื่องดนตรี Syn. instrument
optical instrument (n.) กล้องโทรทรรศน์ See also: กล้องส่องทางไกล, เครื่องส่องทางไกล Syn. binoculars
percussion instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ เช่น กลอง
reed instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย Syn. windpipe
string instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทสาย Syn. fiddle
stringed instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทสาย Syn. fiddle
wind instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทเป่า
woodwind instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
instrument(อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย,มีประโยชน์,เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ,การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
reed instrumentn. เครื่องมือประเภทปี่และขลุ่ย
stringed instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทสาย
English-Thai: Nontri Dictionary
instrument(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument๑. ตราสาร, หนังสือตราสาร๒. เครื่องมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronomical instrumentsเครื่องมือทางดาราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Musical instrument collectionsงานสะสมเครื่องดนตรี [TU Subject Heading]
Musical Instrument Digital Interface กฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Negotiable instrumentsตราสารที่เปลี่ยนมือได้ [TU Subject Heading]
Percussion instrumentsเครื่องดนตรีเคาะตี [TU Subject Heading]
Instruments, Reductionalเครื่องมือจัดกระดูกเข้าที่ [การแพทย์]
Scientific apparatus and instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Solo instrument musicดนตรีบรรเลงเดี่ยว [TU Subject Heading]
Stringed instrument musicดนตรีบรรเลงเครื่องสาย [TU Subject Heading]
Surgical instruments and apparatusเครื่องมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Weighing instrumentsเครื่องวัดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MIDI (n.) คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
ร้องส่ง (v.) sing with instrumental accompaniment See also: sing a song alternatively with music
เดี่ยว (v.) play (musical instrument) solo Syn. เล่น, บรรเลง
จะเข้ (n.) a three-stringed musical instrument
ซึง (n.) northern Thai musical instrument See also: stringed instrument
ดุริย (n.) musical instruments See also: stringed or wind musical instruments Syn. เครื่องดนตรี, ดุริยางค์, เครื่องดีดสีตีเป่า
ดุริยะ (n.) musical instruments See also: stringed or wind musical instruments Syn. ดุริย, เครื่องดนตรี, ดุริยางค์, เครื่องดีดสีตีเป่า
ดุริยางค (n.) musical instrument See also: orchestra Syn. ดนตรี, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
ดุริยางคศาสตร์ (n.) science of playing musical instrument
ดุริยางค์ (n.) musical instrument See also: orchestra Syn. ดนตรี, ดุริยางค, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
ตะขาบ (n.) rhythmic instrument Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ
ตีกรับ (v.) beat a Thai wooden rhythm instrument
ตุริยางค์ (n.) stringed or wind musical instruments Syn. ดุริยะ
ทัศนูปกรณ์ (n.) visual instrument See also: visual aid, optical tool
ปี่พาทย์ (n.) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments See also: gamelan Syn. พิณพาทย์
ปี่พาทย์เครื่องห้า (n.) five kinds of musical instruments
ม้าล่อ (n.) Chinese music instrument See also: Chinese gong
ม้าล่อ (n.) Chinese music instrument See also: Chinese gong
ลูกบิด (n.) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument
หย่อง (n.) the bridge of a stringed musical instrument
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll get other instruments, Lord Mayor.เราจะได้รับเครื่องมืออื่น ๆ นายกเทศมนตรี
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด
I'd really rather not. I don't have my instruments with me. use dr.ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะ แต่ผมไม่ได้เอาเครื่องมือมา
You're good with tools, aren't you? instruments? you kidding?- ล้อเล่นรึเปล่า ฉัน Millbarge นะ
See the instrument of their homecoming.มาดูเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขากลับมา
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที
We're all God's instruments, whether we like it or not.เราล้วนเป็นเครื่องมือของพระเจ้า
That's a lovely instrument you have.เครื่องดนตรีของเธอดูน่ารักดีนะ
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป
This instrument is not a priority. Every minute of my day is full.งานชิ้นนี้ไม่ใช่งานเร่งด่วน ตอนนี้ผมมีงานเต็มเหยียดแล้ว

*instrument* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
[chán, ㄔㄢˊ, 鑱] sharp instrument for digging
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, 三用表] instrument console (diving)
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, 器乐 / 器樂] instrumental music
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, 乐手 / 樂手] instrumental performer
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 檠] instrument for straightening bows
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra)
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 键盘乐器 / 鍵盤樂器] keyboard instrument (piano, organ etc)
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
重奏[chóng zòu, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, 重奏] musical ensemble of several instruments (e.g. duet 二重奏 or trio 三重奏)
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
渔鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 渔鼓 / 漁鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
鱼鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 鱼鼓 / 魚鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
拨弦乐器[bō xián yuè qì, ㄅㄛ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 拨弦乐器 / 撥弦樂器] plucked string or stringed instrument; plucked instrument
[jù, ㄐㄩˋ, 具] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state
工具[gōng jù, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, 工具] tool; instrument; utensil; means
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, 断弦 / 斷弦] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony
管乐器[guǎn yuè qì, ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 管乐器 / 管樂器] wind instrument; woodwind
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, 三弦] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, 板胡] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
铜管乐器[tóng guǎn yuè qì, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 铜管乐器 / 銅管樂器] brass instruments
民乐[mín yuè, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄝˋ, 民乐 / 民樂] folk music, esp. for traditional instruments
无品[wú pǐn, ˊ ㄆㄧㄣˇ, 无品 / 無品] fretless (stringed instrument)
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, 击弦类 / 擊弦類] hammered string type (of musical instrument)
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 击弦类乐器 / 擊弦類樂器] hammered string musical instrument
夹棍[jiā gùn, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄣˋ, 夹棍 / 夾棍] leg vise (torture instrument)
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, 奇异笔 / 奇異筆] marker (writing instrument)
乐器[yuè qì, ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 乐器 / 樂器] musical instrument
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
弦数[xián shù, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 弦数 / 弦數] number of strings (of an instrument)
陶笛[táo dí, ㄊㄠˊ ㄉㄧˊ, 陶笛] ocarina (musical instrument)
光学[guāng xué, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, 光学 / 光學] optics (math. phys.); optical (instrument)
梧桐木[wú tóng mù, ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ, 梧桐木] Paulownia wood used for musical instruments

*instrument* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
インストルメンタリズム[, insutorumentarizumu] (n) instrumentalism
インストルメンタル[, insutorumentaru] (adj-f) instrumental
インストルメンタルポップ[, insutorumentarupoppu] (n) instrumental pop
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock
インストルメント;インストゥルメント[, insutorumento ; insutourumento] (n) instrument
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel
インパネ[, inpane] (n) (abbr) instrument panel
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument)
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
オルソスコープ;オーソスコープ[, orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris)
オンドマルトノ[, ondomarutono] (n) ondes Martenot (electronic musical instrument) (fre
オンライン計測器パッケージ[オンラインけいそくきパッケージ, onrain keisokuki pakke-ji] (n) {comp} online instrumentation package
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger
キタラ[, kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin
サズ[, sazu] (n) saz (Near-Eastern and Central-Asian lute-like instrument)
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
ズルナ[, zuruna] (n) zurna (Anatolian woodwind instrument) (tur
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per
ボーイング(P);ボウイング[, bo-ingu (P); bouingu] (n) (1) (See 運弓法) bowing (of a string instrument); (2) Boeing (Company); (P)
マリンバ[, marinba] (n) marimba (musical instrument); (P)
ミズマール[, mizuma-ru] (n) (obsc) (See ズルナ) zurna (Anatolian woodwind instrument) (ara
モリンフール[, morinfu-ru] (n) (obsc) (See 馬頭琴) morin khuur (stringed musical instrument of Mongolian origin) (mon
ラバーブ[, raba-bu] (n) rebab (stringed instrument of Arabic origin) (ara
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[, reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P)
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument
一般機械[いっぱんきかい, ippankikai] (n) general instrumentation
三線[さんしん;さんせん, sanshin ; sansen] (n) (1) (さんしん only) (See 三味線) Okinawan traditional three-stringed instrument; precursor to the shamisen; (2) (さんせん only) shamisen
上げ弓[あげゆみ, ageyumi] (n) up-bow (technique used when playing a string instrument)
下げ弓[さげゆみ, sageyumi] (n) down-bow (technique used when playing a string instrument)
二部合奏[にぶがっそう, nibugassou] (n) instrumental duet; two-part ensemble
五絃[ごげん, gogen] (n) five strings; five-stringed instrument
五重奏[ごじゅうそう, gojuusou] (n) instrumental quintet
京胡[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow)
六重奏[ろくじゅうそう, rokujuusou] (n) instrumental sextet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計測[けいそく, keisoku] instrumentation
計装[けいそう, keisou] instrumentation

*instrument* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุริยะ[n.] (duriya) EN: musical instruments FR:
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instruments ; orchestra ; band FR:
ดุริยางค-[pref.] (duriyāngkha) EN: musical instruments ; orchestra ; band FR:
ดุริยางคศาสตร์[n.] (duriyāngkha) EN: science of playing musical instruments FR:
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither FR: luth [m]
เจ้ง[n.] (jēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
การวัดทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān wat thā) EN: industrial instrumentation FR:
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangcha) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware FR:
เครื่องดนตรี[n.] (khreūangdon) EN: musical instrument FR: instrument de musique [m] ; instrument [m]
เครื่องดนตรีไทย[n. exp.] (khreūangdon) EN: Thai musical instruments FR: instrument de musique thaï [m]
เครื่องห้า[n.] (khreūanghā) EN: Thai orchestra consisting of five classical instruments FR:
เครื่องเคาะจังหวะ[n.] (khreūang kh) EN: percussion FR: instrument à percussion [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: instruments for surgery FR: instrument de chirurgie [m]
เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (khreūangmeū) EN: medical device; medical instruments FR: appareil médical [m]
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū) EN: optical instrument FR: instrument d'optique [m]
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: measuring instrument ; measuring tools FR: appareil de mesure [m] ; instrument de mesure [m] ; mesureur [m]
เครื่องมือวัดผล[n. exp.] (khreūangmeū) EN: FR: instrument d'évaluation [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū) EN: laboratory instruments FR: appareil scientifique [m] ; instrument scientifique [m]
เครื่องเป่า[n. exp.] (khreūang pa) EN: wind instrument FR: instrument à vent [m]
เครื่องสาย[n.] (khreūangsāi) EN: stringed instruments ; stringed band FR: instrument à cordes [m]
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī) EN: rhythmic instrument FR:
เครื่องตรวจวัด[n. exp.] (khreūang tr) EN: FR: instrument de mesure [m] ; compteur [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
เครื่องวิเคราะห์[n. exp.] (khreūang wi) EN: analyser FR: analyseur [m] ; instrument d'analyse [m]
กู่เจิง[n.] (kūjoēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
หนังสือตราสาร[n. exp.] (nangseū trā) EN: instrument FR:
ปี่[n.] (pī) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ปี่นอก[n.] (pī nøk) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ปี่พาทย์เครื่องห้า[n.] (pīphātkhreū) EN: five kinds of musical instruments FR:
สัตยาบันสาร[n. exp.] (sattayāban ) EN: instrument of ratification FR:
สีซอ[X] (sī sø) EN: play the fiddle ; fiddle FR: jouer d'un instrument à cordes ; jouer du violon
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument FR:
ทัศนูปกรณ์[n.] (thatsanūpak) EN: visual instrument FR:
ตีกรับ[v. exp.] (tī krap) EN: beat a Thai wooden rhythm instrument FR:
ตราสาร[n.] (trāsān) EN: document ; document of title ; instrument ; printed matter FR:
ตราสารหนี้[n. exp.] (trāsān nī) EN: Fixed Income Securities ; debt instrument FR:
ตราสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้[n. exp.] (trāsān thī ) EN: non-negotiable instrument FR:

*instrument* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberpapier {n}bearer instrument
Blechblasinstrument {n}; Blechinstrument
Reißzeug {n}drawing set; drawing instruments
Klavierinstrument {n} [mus.]keyboard instrument
Blasmusik {f}music for brass instruments; playing of a brass band
Musikinstrument {n} [mus.] | Musikinstrumente
Schlaginstrument {n} [mus.] | Schlaginstrumente
Lochstreifengerät {n}perforation strip instrument
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument
Sopran {m} (bei Knaben; Instrumenten) [mus.]treble
Streichinstrument {n} [mus.] | Streichinstrumente
Saiteninstrument {n} [mus.] | Saiteninstrumente
Armaturentafel {f}instrument panel
Beitrittsurkunde {f}instrument of accession
Folterinstrument {n}instrument of torture
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room
Instrumentalmusik {f}instrumental music
Instrumentarium {n}instruments
Instrumentation {f}instrumentation
Instrumentenkoffer {m}instrument case
Instrumentenschrank {m}instrument cabinet
Instrumententafel {f}instrument panel
Messwandler {m}instrument transformer
Reglergestell {n}instrument rack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *instrument*
Back to top