ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shears

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shears*, -shears-

shears ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shears (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. pair of shears, cutting instrument
shears (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. pair of shears, cutting instrument
shears (n.) เคียวด้ามยาว See also: เคียวตัดหญ้าด้ามยาว Syn. sickle, billhook

shears ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大剪刀[dà jiǎn dāo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, 大剪刀] shears; large scissors; secateurs

shears ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンキング鋏[ピンキングばさみ, pinkingu basami] (n) pinking shears
剪定鋏[せんていばさみ, senteibasami] (n) pruning shears
握り鋏[にぎりばさみ, nigiribasami] (n) (See 和鋏・わばさみ) U shaped scissors with no place to put one's fingers; shears
木鋏[きばさみ, kibasami] (n) pruning shears
金鋏[かなばさみ, kanabasami] (n) tongs; shears

shears ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรไกร[n.] (kankrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
กันไกร[n.] (kankrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
กรรไกรแต่งกิ่ง[n. exp.] (kankrai tae) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR:
กรรไกรแต่งกิ่งไม้[n. exp.] (kankrai tae) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR:
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง[n. exp.] (kankrai tat) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR: sécateur [m]
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้[n. exp.] (kankrai tat) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR:
กรรไตร[n.] (kantrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
กันไตร[n.] (kantrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears FR: ciseaux [mpl]

shears ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Blechschere {f}plate shears
Geflügelschere {f}poultry shears

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shears
Back to top