ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-instrument-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instrument, *instrument*,

-instrument- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MIDI (n.) คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย
See the instrument of their homecoming.มาดูเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขากลับมา
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที
That's a lovely instrument you have.เครื่องดนตรีของเธอดูน่ารักดีนะ
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป
This instrument is not a priority. Every minute of my day is full.งานชิ้นนี้ไม่ใช่งานเร่งด่วน ตอนนี้ผมมีงานเต็มเหยียดแล้ว
Now when I call, "horns up"... you're gonna move your instrument out, and then...ถ้าฉันบอกว่า ยกแตรขึ้น ให้นายยกขึ้นแล้วทำแบบนี้ และต่อจากนั้น
It seems to know the instrument is inserted to kill it.เหมือนกับเด็กจะรู้ว่าเครื่องมือ ถูกสอดเข้าไปเพื่อจะฆ่าเค้า
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์
I'm a precisional instrument of speed and aero-matics.ฉันเป็นเครื่องมือของความเร็วและ
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ

-instrument- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
[chán, ㄔㄢˊ, 鑱] sharp instrument for digging
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, 三用表] instrument console (diving)
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 檠] instrument for straightening bows
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 键盘乐器 / 鍵盤樂器] keyboard instrument (piano, organ etc)
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
渔鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 渔鼓 / 漁鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
鱼鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 鱼鼓 / 魚鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, 板胡] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard

-instrument- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI
インストルメント;インストゥルメント[, insutorumento ; insutourumento] (n) instrument
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel
インパネ[, inpane] (n) (abbr) instrument panel
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
モリンフール[, morinfu-ru] (n) (obsc) (See 馬頭琴) morin khuur (stringed musical instrument of Mongolian origin) (mon
ラバーブ[, raba-bu] (n) rebab (stringed instrument of Arabic origin) (ara
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument
五絃[ごげん, gogen] (n) five strings; five-stringed instrument
京胡[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow)
吹き物;吹物[ふきもの, fukimono] (n) (See 雅楽) wind instrument (esp. in gagaku)
吹奏楽器[すいそうがっき, suisougakki] (n) wind instrument
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina)
奏でる[かなでる, kanaderu] (v1,vi) to play an instrument (esp. string instruments); (P)
工工四;工々四[くんくんしい, kunkunshii] (n) type of Ryuukyuu stringed instrument music
弾き物;弾物[ひきもの, hikimono] (n) (See 雅楽) string instrument (esp. in gagaku); stringed instrument
打ち物[うちもの, uchimono] (n) (1) forged weaponry (e.g. swords, spears, etc.); forged weapon; (2) molded dry confectionery; moulded dry confectionery; (3) percussion instrument
木管楽器[もっかんがっき, mokkangakki] (n) woodwind instrument
椰胡[やこ, yako] (n) yehu (bowed Chinese instrument with a coconut-shell body)
[しょう;そう, shou ; sou] (n) traditional Japanese wind instrument resembling panpipes; free-reed instrument used in Japanese court music
管楽器[かんがっき, kangakki] (n) wind instrument
管端[かんたん, kantan] (n) end of wind instrument
[げん, gen] (n) (1) (See 弦・げん・2) string (of a shamisen, etc.); (2) stringed instrument
編木;拍板[びんざさら, binzasara] (n) percussion instrument made of small pieces wood strung together
胡弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow
胡琴[こきん, kokin] (n) (1) huqin (any Chinese string instrument played with a bow); (2) (arch) (See 琵琶) biwa (4 or 5-stringed Oriental lute)
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board
計器盤[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel
金味;鉄味[かなあじ, kanaaji] (n) (1) (arch) metallic; (2) cutting edge of a bladed instrument

-instrument- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither FR: luth [m]
เจ้ง[n.] (jēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangcha) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware FR:
เครื่องดนตรี[n.] (khreūangdon) EN: musical instrument FR: instrument de musique [m] ; instrument [m]
เครื่องดนตรีไทย[n. exp.] (khreūangdon) EN: Thai musical instruments FR: instrument de musique thaï [m]
เครื่องเคาะจังหวะ[n.] (khreūang kh) EN: percussion FR: instrument à percussion [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: instruments for surgery FR: instrument de chirurgie [m]
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū) EN: optical instrument FR: instrument d'optique [m]
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: measuring instrument ; measuring tools FR: appareil de mesure [m] ; instrument de mesure [m] ; mesureur [m]
เครื่องมือวัดผล[n. exp.] (khreūangmeū) EN: FR: instrument d'évaluation [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū) EN: laboratory instruments FR: appareil scientifique [m] ; instrument scientifique [m]
เครื่องเป่า[n. exp.] (khreūang pa) EN: wind instrument FR: instrument à vent [m]
เครื่องสาย[n.] (khreūangsāi) EN: stringed instruments ; stringed band FR: instrument à cordes [m]
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī) EN: rhythmic instrument FR:
เครื่องตรวจวัด[n. exp.] (khreūang tr) EN: FR: instrument de mesure [m] ; compteur [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
เครื่องวิเคราะห์[n. exp.] (khreūang wi) EN: analyser FR: analyseur [m] ; instrument d'analyse [m]
กู่เจิง[n.] (kūjoēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
หนังสือตราสาร[n. exp.] (nangseū trā) EN: instrument FR:
ปี่[n.] (pī) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ปี่นอก[n.] (pī nøk) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
สัตยาบันสาร[n. exp.] (sattayāban ) EN: instrument of ratification FR:
สีซอ[X] (sī sø) EN: play the fiddle ; fiddle FR: jouer d'un instrument à cordes ; jouer du violon
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument FR:
ทัศนูปกรณ์[n.] (thatsanūpak) EN: visual instrument FR:
ตีกรับ[v. exp.] (tī krap) EN: beat a Thai wooden rhythm instrument FR:
ตราสาร[n.] (trāsān) EN: document ; document of title ; instrument ; printed matter FR:
ตราสารหนี้[n. exp.] (trāsān nī) EN: Fixed Income Securities ; debt instrument FR:
ตราสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้[n. exp.] (trāsān thī ) EN: non-negotiable instrument FR:
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้[n. exp.] (trāsān thī ) EN: negotiable instrument FR:
ตั๋วเงิน[n.] (tūa-ngoen) EN: bill of exchange ; instrument of payment ; commercial paper FR:
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เครื่องใช้[n. exp.] (uppakøn khr) EN: apparatus ; instrument FR: appareil [m[ ; instrument [m]
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (uppakøn khr) EN: medical appliances FR: instrument médical [m]
อุปกรณ์ควบคุม[n. exp.] (uppakøn khū) EN: control equipment FR: instrument de contrôle [m]
วาทย์[n.] (wāt) EN: musical instrument FR: instrument de musqiue [m]

-instrument- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberpapier {n}bearer instrument
Klavierinstrument {n} [mus.]keyboard instrument
Lochstreifengerät {n}perforation strip instrument
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -instrument-
Back to top