ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hunt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hunt, -hunt-

*hunt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chunter (sl.) พูดงึมงำ
head hunt (sl.) รับสมัครพนักงานใหม่
headhunt (n.) การล่าหัวมนุษย์
headhunt (vt.) สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
headhunt (vi.) สะสมหัวข้าศึกประหนึ่งเป็นถ้วยรางวัล (ทางมานุษยวิทยา)
headhunter (sl.) คนสรรหาผู้บริหารคนใหม่ให้กับองค์กร
hunt (n.) การค้นหา See also: การติดตาม
hunt (n.) การล่าสัตว์
hunt (vt.) ค้นหา See also: ติดตาม
hunt (vt.) ล่า See also: ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา
hunt after (phrv.) ตามล่า See also: ไล่ล่า, ไล่ตาม
hunt down (phrv.) ล่าสัตว์
hunt down (vt.) ตามหาจนพบ See also: เสาะหาจนเจอ
hunt for (phrv.) ล่าสัตว์เพื่อ (ด้วยปืน)
hunt high and low for (idm.) มองหาทุกซอกทุกมุม
hunt high and low for (idm.) มองหาทุกซอกทุกมุม
hunt out (phrv.) ค้นหา See also: ตามหา
hunt over (phrv.) ล่าข้าม (สถานที่เช่น ที่ดิน)
hunt through (phrv.) ค้นหา See also: ค้น
hunt up (phrv.) ค้นหา See also: ค้น
hunter (n.) พราน See also: นักล่าสัตว์
hunting (n.) การล่าสัตว์
huntsman (n.) นายพราน See also: พราน
manhunt (n.) การค้นหานักโทษอย่างละเอียด See also: การล่าอาชญากร Syn. manhunt
manhunt (n.) การค้นหานักโทษอย่างละเอียด See also: การล่าอาชญากร
run with the hare and hunt with the hounds (idm.) ไม่ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง See also: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
seal hunter (n.) คนล่าแมวน้ำ See also: เรือใช้ล่าแมวน้ำ
shunt (vi.) สับเปลี่ยน See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง Syn. avert, divert, turn
shunt (vt.) สับเปลี่ยน See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง Syn. avert, divert, turn
shunt (n.) การสับราง See also: การเปลี่ยนเส้นทาง
shunt (n.) เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในการแยก
shunt (n.) ทางหรือหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่
shunt onto (phrv.) สับราง See also: สับเปลี่ยน
shunter (n.) เครื่องยนต์ดีเซล See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล Syn. locomotive, diesel engine
the hunt is up (idm.) เริ่มไล่ล่า See also: การล่าเริ่มต้น
witch-hunt (n.) การสอบสวนและเปิดเผยแผนการกบฏ หรือศัตรูทางการเมือง See also: (มักเป็นการอาศัยหลักฐานที่คลุมเครือ หรือแค่ความสงสัยเท่านั้น)
English-Thai: HOPE Dictionary
headhuntn. การล่าหัวมนุษย์. vi. ไปตัดหัวข้าศึก., See also: headhunter n.
hunt(ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา, See also: huntable adj. huntedly adv.
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
hunting(ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา
huntsman(ฮันทซฺ'เมิน) n.นายพราน,สุนัขล่าสัตว์, See also: huntsmanship n. -pl. huntsmen
job huntern. ผู้หางานทำ
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
hunt(vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
huntsman(n) นายพราน
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hunt, stillการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
huntingเครื่องยนต์เดินผิดปรกติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shunt๑. ทำทางเลี่ยง, ทำทางลัด, เปลี่ยนทาง๒. ทางเลี่ยง, ทางลัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elephant huntingการล่าช้าง [TU Subject Heading]
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Huntingการล่าสัตว์ [TU Subject Heading]
shuntชันต์, ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน  เช่น ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ชันต์จะให้กระแสส่วนเกินกระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ผ่าน และแกลแวนอมิเตอร์นี้จะเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจับสัตว์ (n.) hunting
การล่าสัตว์ (n.) hunting Syn. การจับสัตว์
ตามล่า (v.) hunt someone down See also: pursue and arrest or capture
นักล่า (n.) hunter See also: huntsman Syn. พราน, ผู้ล่า
นายพราน (n.) hunter See also: huntsman Syn. พราน, ผู้ล่า, นักล่า
ผู้ตามล่า (n.) hunter
ผู้ล่า (n.) hunter Syn. ผู้ตามล่า
พราน (n.) hunter Syn. นายพราน
ล่าสัตว์ (v.) hunt
สับราง (v.) shunt
สับหลีก (v.) shunt
หาอาหาร (v.) go hunting See also: seek for food
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักฐาน
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
Another manhunt, Doctor?ล่าคนอีกรึคะ ด็อคเตอร์
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
I hunt chickens, you hunt foxes. - But I don't.- ฉันล่าไก่ เธอล่าหมาจิ้งจอก
I hunt chickens. Men hunt me.ฉันล่าไก่ มนุษย์ล่าฉัน
Now you've put them on the hunt for somebody.แล้ว เธอก็ทำให้พวกเขา ตามล่าใครบางคน.
Don't be a wise guy! What do you hunt with a knife?ไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาด สิ่งใดที่คุณล่าด้วยมีด
Huntin'? What do you hunt, elephants?การล่าสัตว์ สิ่งใดที่คุณล่า ช้างไหม
It's gonna rain, we'll need dogs that can hunt on sight.มันก็จะฝน เราจะต้องสุนัขที่สามารถล่าในสายตา
Didn't we go hunting here up last year?เราไปล่าสัตว์ที่นี่ปีที่ผ่านมาไหม

*hunt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
渔猎[yú liè, ㄩˊ ㄌㄧㄝˋ, 渔猎 / 漁獵] fishing and hunting; fig. to loot; to plunder
猎头[liè tóu, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄡˊ, 猎头 / 獵頭] head hunting (for job placement, a loan word)
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 亨特泰罗 / 亨特泰羅] Hunter Tylo (Hollywood actress)
捕杀[bǔ shā, ㄅㄨˇ ㄕㄚ, 捕杀 / 捕殺] hunt and kill (an animal or fish)
杭丁顿舞蹈症[Háng dīng dùn wǔ dào zhèng, ㄏㄤˊ ㄉㄧㄥ ㄉㄨㄣˋ ˇ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ, 杭丁顿舞蹈症 / 杭丁頓舞蹈症] Huntingdon's disease
狩猎场[shòu liè chǎng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄤˇ, 狩猎场 / 狩獵場] hunting ground
猎狗[liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ, 猎狗 / 獵狗] hunting dog
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ , 猎鹰 / 獵鷹] hunting hawk
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 并激 / 並激] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator)
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)
[shòu, ㄕㄡˋ, 狩] to hunt; to go hunting (as winter sport in former times); hunting dog; imperial tour
秋狝[qiū xiǎn, ㄑㄧㄡ ㄒㄧㄢˇ, 秋狝 / 秋獮] (hist.) a hunting party
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畋] cultivate (land); to hunt
[sōu, ㄙㄡ, 獀] dog (dial.); to hunt
亨特[Hēng tè, ㄏㄥ ㄊㄜˋ, 亨特] Hunter
打猎[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, 打猎 / 打獵] hunt
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, 捕猎 / 捕獵] hunting
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 猎 / 獵] hunting
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, 猎人 / 獵人] hunter
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, 猎手 / 獵手] hunter
寻宝[xún bǎo, ㄒㄩㄣˊ ㄅㄠˇ, 寻宝 / 尋寶] treasure hunt
出猎[chū liè, ㄔㄨ ㄌㄧㄝˋ, 出猎 / 出獵] to go out hunting

*hunt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインでの求職活動[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) {comp} on-line job-hunting
キツネ狩り;狐狩り[キツネかり(キツネ狩り);きつねかり(狐狩り), kitsune kari ( kitsune kari ); kitsunekari ( kitsune kari )] (n) fox hunt; fox hunting
シャント[, shanto] (n) shunt
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting
ハンターキラー[, hanta-kira-] (n) hunter killer
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P)
ハンチング帽[ハンチングぼう, hanchingu bou] (n) hunting cap
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea
ハンティング[, hanteingu] (n) hunting; (P)
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller
ヘッドハンター[, heddohanta-] (n) headhunter
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies
またぎ;まとぎ[, matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku
マンハント[, manhanto] (n) manhunt
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
人捜し[ひとさがし, hitosagashi] (n) manhunt
仕事探し[しごとさがし, shigotosagashi] (n) job hunting; job searching
俊徳[しゅんとく, shuntoku] (n) great virtue
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
入会;入り会い[いりあい, iriai] (n) common (e.g. fishery or hunting ground)
利権屋[りけんや, rikenya] (n) concession hunter; profiteer
勢子[せこ, seko] (n) beater (on a hunt)
大捕り物;大捕物[おおとりもの, ootorimono] (n) roundup (criminals, animals, etc.); manhunt; crackdown; swoop; raid
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
家捜し;家探し[やさがし, yasagashi] (n,vs) house-hunting
小鷹[こたか, kotaka] (n) (1) (abbr) (See 大鷹) small hawk or falcon (used for hunting); (2) (See 小鷹狩) falconry (using small hawks or falcons)
就職希望者[しゅうしょくきぼうしゃ, shuushokukibousha] (n) applicant for a job; job seeker; job-hunter
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku
山言葉;山詞[やまことば, yamakotoba] (n) (See 忌み詞) mountain language (euphemisms used by hunters, etc. when in the wild)
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P)
待避[たいひ, taihi] (n,vs) (take) shelter; shunt
探索[たんさく, tansaku] (n,vs) search; lookup; hunt; (item of) research; exploration; investigation; (P)
春闘[しゅんとう, shuntou] (n) spring offensive (Japanese unions); (P)
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
求人者[きゅうじんしゃ, kyuujinsha] (n) employer; someone hunting for workers
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter

*hunt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังไพร[n.] (bangphrai) EN: hunter's blind ; camouflage hide FR:
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.) ; I can eat a horse (loc.) FR: avoir une faim de loup (loc.)
การจับสัตว์[n. exp.] (kān jap sat) EN: hunting FR: chasse [f]
การล่าสัตว์[n.] (kān lā sat) EN: hunting FR: chasse [f]
การล่าตัวแม่มด[n. exp.] (kān lā tūa ) EN: witch-hunt FR: chasse aux sorcières [f]
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ขุนทัพ[n.] (khunthap) EN: general ; warlord FR: général [m]
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talking myna ; hill myna ; Gracula religiosa FR: Gracula religiosa
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox FR: moulin à paroles [m]
ขุนทองเหนือ[n. exp.] (khunthøng n) EN: Gracular religiosa intermedia FR: Gracular religiosa intermedia
ขุนทองใต้[n. exp.] (khunthøng t) EN: Gracular religiosa religiosa FR: Gracular religiosa religiosa
คุณโทษ[n. exp.] (khunthōt) EN: advantage and disadvantage FR:
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek FR: chasser ; poursuivre
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ล่าสัตว์[v. exp.] (lā sat) EN: hunt FR: chasser ; braconner
ลุพธ์[n.] (lup) EN: hunter FR:
ลุพธกะ[n.] (lupthaka) EN: hunter FR:
ลุท[n.] (lut) EN: hunter FR:
ลุทกะ[n.] (lutthaka) EN: hunter FR:
มูกเขา[n. exp.] (mūk khao) EN: Hunteria zeylanica FR: Hunteria zeylanica
นายพราน[n. exp.] (nāi phrān) EN: hunter [m] FR: chasseur [m]
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]
นักล่า[n. exp.] (nak lā) EN: hunter FR: chasseur [m]
นักล่า...[n. exp.] (nak lā ...) EN: ... hunter FR: chasseur de ... [m]
นักล่าหัวคน[n. exp.] (nak lā hūa ) EN: head hunter FR: chasseur de têtes [m]
นักล่าจระเข้[n. exp.] (nak lā jøra) EN: crocodile hunter FR: chasseur de crocodiles [m]
นักล่าแม่มด[n. exp.] (nak lā maēm) EN: witch hunter FR:
นักล่าสมบัติ[n. exp.] (naklā somba) EN: treasure hunter FR: chasseur de trésor [m]
นกขุนทอง[n. exp.] (nok khunthø) EN: Hill Myna ; Common Hill Myna FR: Mainate religieux [m]
นกขุนทองเหนือ[n. exp.] (nok khunthø) EN: Gracular religiosa intermedia FR: Gracular religiosa intermedia
นกขุนทองใต้[n. exp.] (nok khunthø) EN: Gracular religiosa religiosa FR: Gracular religiosa religiosa
นกปลีกล้วย[n. exp.] (nok plī klū) EN: spiderhunter FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klū) EN: Yellow-eared Spiderhunter FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[n. exp.] (nok plī klū) EN: Spectacled Spiderhunter FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klū) EN: Streaked Spiderhunter FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[n. exp.] (nok plī klū) EN: Little Spiderhunter FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]
นกปลีกล้วยปากหนา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Thick-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นกปลีกล้วยปากยาว[n. exp.] (nok plī klū) EN: Long-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à long bec m] ; Arachnothère robuste [m]
นกปลีกล้วยท้องเทา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Grey-breasted Spiderhunter FR: Arachnothère à poitrine grise [m] ; Arachnothère modeste [m]

*hunt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogrammjäger {m}autograph hunter
Schnäppchenjagd {f}bargain hunting
Treiber {m} (Jagd)beater (hunting)
Nachuntersuchung {f} | Nachuntersuchungen
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen
Hirschfänger {m}double-edged hunting knife
Everettspinnenjäger {m} [ornith.]Everett's Spiderhunter
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.]
Arbeitsplatzsuche {f}job hunting
Gelbwangen-Spinnenjäger {m} [ornith.]Lesser Yellow-eared Spiderhunter
Erbschleicher {m}legacy hunter
Monsterjagd {f}monster hunt
Orion {m} (Sternbild)hunter
Jägermeister {m}professional hunter
Zimmersuche {f}room hunting
Shunt {m} [med.]shunt
Strichelspinnenjäger {m} [ornith.]Streaked Spiderhunter
Streifenbaumspäher {m} [ornith.]Striped Treehunter
Suche {f} | auf der Suche nachsearch; hunt | in search of
Schatzsuche {f} | auf Schatzsuche gehentreasure hunt | to go on a treasure hunt
Schatzsucher {m}treasure hunter; treasure seeker
Einfarb-Baumspäher {m} [ornith.]Uniform Treehunter
Jagdgesellschaft {f}hunting party
Jagdhaus {n}hunting lodge
Jagdrevier {n}hunting ground
Jagdwaffe {f}hunting weapon
Jagdzeit {f}hunting season
Rangierlokomotive {f}shunter; switcher
Parallelschaltung {f}shunt circuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hunt*
Back to top