ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hunt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hunt, *hunt*,

-hunt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hunt chickens, you hunt foxes. - But I don't.- ฉันล่าไก่ เธอล่าหมาจิ้งจอก
I hunt chickens. Men hunt me.ฉันล่าไก่ มนุษย์ล่าฉัน
Now you've put them on the hunt for somebody.แล้ว เธอก็ทำให้พวกเขา ตามล่าใครบางคน.
Don't be a wise guy! What do you hunt with a knife?ไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาด สิ่งใดที่คุณล่าด้วยมีด
It's gonna rain, we'll need dogs that can hunt on sight.มันก็จะฝน เราจะต้องสุนัขที่สามารถล่าในสายตา
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ
I don't know why you hunt us... but there is no way you could win against a pure vampire.แต่ไม่มีทางที่เจ้า จะเอาชนะแวมไพร์ สายบริสุทธิ์ได้หรอก
May I live a thousand years and never hunt again.ได้สิ ข้าจะไม่แตะต้องเขาตลอดชีวิตของข้าเลย
So the army's working with the police to hunt down anti-government groups now, huh?กองทัพได้ทำงาน ร่วมกับตำรวจ... ...เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนี้,หืม?
Eighteen dawns, seventeen sunsets, and yet Commander Hunt had still not had his breakfast.ผ่านไป 18 เช้า และ 17 ค่ำคืน คอมมานเดอร์ฮันท์ก็ยังไม่เคยได้แตะอาหารเช้า
Cosmo curled up at his master's feet as the Major proceeded to brief Hunt on his mission...คอสโมมาอยู่แทบเท้าเจ้านายของมัน ทันใดที่หัวหน้าเข้ารวบตัวเขา
Commander Hunt says it's the one thing he misses when he goes out in space.คอมมานเดอร์ฮันท์พูดไว้ว่าเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เขาพลาดไป

-hunt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
捕杀[bǔ shā, ㄅㄨˇ ㄕㄚ, 捕杀 / 捕殺] hunt and kill (an animal or fish)

-hunt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
狩り出す;駆り出す;狩出す;駆出す[かりだす, karidasu] (v5s,vt) (1) to hunt out; to flush out; to round up; (2) to impress; to recruit
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P)
調べ出す[しらべだす, shirabedasu] (v5s) to hunt up; to locate; to inquire out
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel

-hunt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek FR: chasser ; poursuivre
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ล่าสัตว์[v. exp.] (lā sat) EN: hunt FR: chasser ; braconner
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow in footsteps ; follow ; spy on ; track FR: pister ; suivre à la trace ; suivre la trace ; tracer (vx)

-hunt- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monsterjagd {f}monster hunt
Suche {f} | auf der Suche nachsearch; hunt | in search of
Schatzsuche {f} | auf Schatzsuche gehentreasure hunt | to go on a treasure hunt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hunt-
Back to top