ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

locomotive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *locomotive*, -locomotive-

locomotive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
locomotive (adj.) เกี่ยวกับหัวรถจักร
locomotive (adj.) ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง
locomotive (adj.) สามารถเคลื่อนไหวได้ Syn. movable
locomotive (n.) หัวรถจักร See also: หัวรถไฟ Syn. engine
English-Thai: HOPE Dictionary
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
English-Thai: Nontri Dictionary
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถจักร (n.) locomotive See also: engine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a locomotive that runs on us.มันคือหัวรถจักรที่แล่นบนตัวเรา
♪ Of the locomotive breath ♪Of the locomotive breath
Chief Historian of the Lima Locomotive Museum,Chief Historian of The Lima Locomotive Musuem
Harry Noble, the human locomotive.แฮร์รี่โนเบิ้ล ไอ้มนุษย์รถจักร
Dr. von Hagens' Body Worlds invites visitors to observe the body's various locomotive, digestive nervous and vascular systems.โลกของร่างกาย โดย ดร.วอน ฮาเกนส์ เชิญท่านผู้มาเยี่ยมชมทั้งหลาย... ได้สัมผัสระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ทั้งการเคลื่อนไหว การย่อยอาหาร... ระบบประสาท และการไหลเวียนโลหิต
I bought an N-gauge locomotive.ฉันซื้อหัวรถจักร N-gauge มา
Faster than a locomotive.เร็วกว่าหัวรถจักรนะเนี่ยเรา

locomotive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, 机务段 / 機務段] locomotive depot
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, 机车 / 機車] locomotive; train engine car; scooter
机关车[jī guān chē, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄔㄜ, 机关车 / 機關車] locomotive
火车头[huǒ chē tóu, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, 火车头 / 火車頭] train engine; locomotive

locomotive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive
ロコモーティブ[, rokomo-teibu] (n) locomotive
機関手[きかんしゅ, kikanshu] (n) locomotive engineer; engine driver
機関車論[きかんしゃろん, kikansharon] (n) locomotive theory (of economic development)
蒸気機関車[じょうききかんしゃ, joukikikansha] (n) steam locomotive
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car
機関車[きかんしゃ, kikansha] (n) locomotive; engine; (P)
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag

locomotive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive FR: locomotive [f]
หัวรถจักร[n.] (hūarotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
หัวรถจักรไอน้ำ[n. exp.] (hūarotjak a) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
หัวรถจักรดีเซล[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel electric locomotive FR:
หัวรถจักรไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak f) EN: FR: locomotive électrique [f]
ประเทศผู้นำ[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays phare [m] ; locomotive [f] (fig.)
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
รถจักรไอน้ำ[n. exp.] (rot jak ain) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
รถจักรดีเซล[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
รถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel electric locomotive FR:
รถจักรไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak fai) EN: FR: locomotive électrique [f]

locomotive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า locomotive
Back to top