ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hope*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hope, -hope-

*hope* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hopelessly (adv.) อย่างท้อแท้ See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง
bob hope (sl.) ยาเสพย์ติดที่ได้จากพืช เช่น กัญชา
gleam of hope (n.) สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง See also: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง
hope (n.) ความหวัง
hope (vt.) หวัง See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด Syn. expect, want, wish
hope (vi.) หวัง See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
hope against hope (idm.) ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก
hope against hope (idm.) มีความหวังแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้
hope for (phrv.) หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด See also: คิดว่าจะได้รับ, หวัง (สิ่งที่ดี)
hoped for (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. promised, planned
hopeful (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, anticipative, expectant Ops. hopeless
hopeful (n.) ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly Ops. hopelessly
hopeless (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง Syn. forlorn Ops. hopeful
hopelessly (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly
hopelessly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์ See also: อย่างไร้ผล
hopelessness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair, forlornness Ops. hopefulness
live in hopes of (idm.) มีความคาดหวังเกี่ยวกับ
no-hoper (n.) ผู้หมดประโยชน์ See also: ผู้ไม่ประสบความสำเร็จ
orthopedic (adj.) เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ
orthopedics (n.) ศัลยกรรมกระดูก
orthopedist (n.) แพทย์รักษาโรคกระดูก
unhoped (adj.) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง Syn. unexpected
white hope (n.) คนที่คาดหวังว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่พวกพ้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
orthopedist(ออร์ธะพี'ดิสทฺ) n. แพทย์ออร์โธพีดิกส์
white hopen. ผู้ที่คาดว่าจะอำนวยประโยชน์มาก
English-Thai: Nontri Dictionary
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orthopaedic surgery; surgery, orthopedicศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthopaedics; orthopedicsศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthopaedist; orthopedistศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthopedic surgery; surgery, orthopaedicศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthopedics; orthopaedicsศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthopedist; orthopaedistศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]
Orthopedic fixation devicesเครื่องมือการตรึงกระดูกหัก [TU Subject Heading]
Orthopedicsศัลยกรรมกระดูก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ความสิ้นหวัง (n.) hopelessness See also: desperation, despair Syn. ความหมดหวัง Ops. ความหวัง
ความหวัง (n.) hope See also: wish, expectation, will, desire Syn. ความปรารถนา
ความหวังลมๆ แล้งๆ (n.) forlorn hope
คาดหวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด
คิดหวัง (v.) hope See also: long, set one´s heart on, cross one´s fingers, look forward to, desire Syn. คาดหวัง
นึกหวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire Syn. หวัง
ฝันหวาน (v.) vainly hope See also: cherish an illusion Syn. เพ้อฝัน
มีความหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Syn. มีหวัง Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
มีหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
สมหวัง (v.) fulfil one´s hope See also: have one´s hopes fulfilled Ops. ผิดหวัง
สิ้นหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดอาลัยตายอยาก (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง, หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หวัง (v.) hope See also: expect, look forward to, desire, long, aspire
หวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, คาด
เข้าตาจน (v.) be in a hopeless See also: be in an impasse, have no way out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
I hope you'll be well soonฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
I just hope I'm wrongฉันก็หวังว่าฉันจะผิด
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
I do hope you can help meฉันหวังจริงๆ ว่าคุณจะช่วยฉันได้
I hope you will understand thatฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้น
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
I hope you find what you're looking forฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
I hope you're satisfiedฉันหวังว่าคุณจะพอใจ
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I hope you won't mindฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไร
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Hope you have a good timeหวังว่าคุณจะสนุกนะ
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
Everyone, please don't lose hope!ทุกคนอย่าได้สิ้นหวังนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
Oh, I do hope you're not injured.โอ้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้รับ บาดเจ็บ
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก
I hope they've given you a good room.หวังว่าพวกเขาจะให้ห้องที่ดีๆ กับคุณนะ
I do hope it won't inconvenience you too greatly.ผมหวังว่าจะไม่ทําให้คุณลําบากจนเกินไปนัก
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก
Mrs. Danvers, I do hope we'll be friends.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
We both really hope you'll be very happy.เราต่างหวังว่าคุณจะมีความสุข
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ

*hope* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 有希望] hopeful; promising; prospective
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, 有望] hopeful; promising
期望[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, 期望] hope; expectation
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿 / 願] hope; wish; desire; ready; willing
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
矫形[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 矫形 / 矯形] orthopedic (e.g. surgery)
矫形外科[jiǎo xíng wài kē, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 矫形外科 / 矯形外科] orthopedic surgery
矫形医生[jiǎo xíng yī shēng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧ ㄕㄥ, 矫形医生 / 矯形醫生] orthopedic doctor
骨科[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, 骨科] orthopedics; orthopedic surgery
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, 重望] renowned; prestigious; great hopes; expectations
标的[biāo dì, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ, 标的 / 標的] target; aim; objective; what one hopes to gain
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
好望角[Hǎo wàng Jiǎo, ㄏㄠˇ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, 好望角] Cape of Good Hope
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, 绝望 / 絕望] desperation; forlorn; hopeless
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, 乐观 / 樂觀] optimistic; hopeful

*hope* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
キボンヌ[, kibonnu] (n) (sl) hope; wish; aspiration
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope)
一縷の望み[いちるののぞみ, ichirunonozomi] (n) gleam (ray) of hope
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
希望(P);冀望[きぼう, kibou] (n,vs) hope; wish; aspiration; (P)
当て事[あてごと, ategoto] (n) hopes; expectations; guessing
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation
手上げ[てあげ, teage] (n) (See お手上げ) all over; given in; given up hope; bring to knees
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.)
整形手術;成形手術[せいけいしゅじゅつ, seikeishujutsu] (n) (See 形成手術・けいせいしゅじゅつ) orthopedic surgery; plastic surgery
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted
期待[きたい, kitai] (n,vs) expectation; anticipation; hope; (P)
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)

*hope* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
ช็อปปี้[TM] (Chǿppī) EN: Shopee FR: Shopee
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ฝันใฝ่[v.] (fanfai) EN: dream ; hope for ; desire FR:
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f] ; ballon [m] ; verre ballon [m]
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
คาดฝัน[v. exp.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate FR:
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
คาดหวัง[v. exp.] (khāt wang) EN: expect ; hope ; anticipate FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
โคเปนเฮเกน[n. prop.] (Khōpenheken) EN: Copenhagen FR: Copenhague
โครงการโฮปเวลล์[n. prop.] (Khrōngkān H) EN: Hopewell Project FR:
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความหวังลมๆ แล้งๆ[n. exp.] (khwām wang ) EN: forlorn hope FR:
ความหวังใหม่[n. exp.] (khwām wang ) EN: new hopes FR: nouvel espoir [m] ; nouveaux espoirs [mpl]
กระบกกรัง[n. exp.] (krabok kran) EN: Hopea helferi FR: Hopea helferi
กรายดำ[n. exp.] (krāi dam) EN: Hopea oblongifolia FR: Hopea oblongifolia
กระกี้[n.] (krakī) EN: Hopea odorata FR: Hopea odorata
กรุงโคเปนเฮเกน[n. prop.] (Krung Khōpe) EN: Copenhagen FR: Copenhague
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
ไม่มีทาง[X] (mai mī thān) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible ; No way! ; hopeless FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible ; il n’en est pas question
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: hopeless ; bleak FR:
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
มีหวัง[v.] (mīwang) EN: be encouraged ; there is hope FR:
มีหวัง[adj.] (mīwang) EN: hopeful FR:
หมอกระดูก[n. exp.] (mø kradūk) EN: orthopedist FR: orthopédiste [m]
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
หมดอาลัยตายอยาก[v.] (mot-ālaitāi) EN: be hopeless FR:
หมดรูป[adv.] (motrūp) EN: desperately ; hopelessly FR:
หมดท่า[adv.] (motthā) EN: desperately ; hopelessly FR:
หมดหวัง[v.] (motwang) EN: give up hopes ; be desperate FR: abandonner tout espoir ; désespérer ; c'est sans espoir
หมดหวัง[adj.] (motwang) EN: hopeless ; desperate ; devastated FR: désespéré ; sans espoir ; dévasté (fig.)
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
นกพงตั๊กแตน[n. exp.] (nok phong t) EN: grasshoper-warbler FR:
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[n. exp.] (nok phong t) EN: Palla's Grasshoper Warbler ; Rusty-rumped Warbler ; Palla's Warbler FR: Locustelle de Pallas [f] ; Locustelle certhiole [f]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]

*hope* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief
fromm; frömmlerisch {adj} | ein frommer Wunschpious; sanctimonious | a pious hope
hoffnungsvoll {adj} | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless
Lichtblick {m}ray of hope; comfort
Orthopädie {f}orthopedics; orthopaedics
orthopädisch {adj}orthopedic; orthopaedic
hoffnungslos {adv}unhopefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hope*
Back to top