ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticipative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticipative*, -anticipative-

anticipative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticipative (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, expectant Ops. hopeless
anticipative (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. expectantanticipatively, expectantly Ops. hopelessly

anticipative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance ; anticipativement
อย่างคาดหวัง[adv.] (yāng khātwa) EN: FR: anticipativement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticipative
Back to top