ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promised

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promised*, -promised-

promised ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promised (adj.) ที่ทำสัญญาไว้ See also: ที่ทำข้อตกลงไว้ Syn. pledged
promised (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. hoped for, planned
promised (adj.) เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา Syn. committed, dedicated
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You promised meคุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ

promised ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)

promised ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promised
Back to top