ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flock*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flock, -flock-

*flock* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Birds of a feather flock together (idm.) คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน
flock (n.) ฝูงสัตว์ See also: กลุ่ม, โขยง, หมู่ Syn. herd, gaggle, skein
flock (n.) ฝูงชน See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน Syn. group, company, crowd Ops. solitary
flock (n.) การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
flock (vi.) ูแห่กันไปป See also: จับกลุ่ม, กรู, รวมตัว, รวมกลุ่ม Syn. gather, crowd, mass Ops. spread, scatter
flock after (phrv.) แห่ตาม (อย่างชื่นชม) See also: พากันตาม
flock in (phrv.) แห่กันมาถึง See also: ตามมาถึง Syn. flock into
flock into (phrv.) แห่กันมาถึง See also: ตามมาถึง Syn. flock in
flock round (phrv.) ล้อมรอบ See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม
flock to (phrv.) ไปรวมตัวกันอยู่เพื่อ See also: ชุมนุมกันเพื่อ
flock together (phrv.) รวมตัวกันเพื่อ See also: ชุมนุมกันเพื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
English-Thai: Nontri Dictionary
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรู (v.) flock See also: throng, crowd, swarm Syn. กรู, พรั่งพรู
เฮ (v.) flock See also: swarm, crowd, throng Syn. เฮโล
เฮโล (v.) flock See also: swarm, crowd, throng Syn. เฮ
แห่ (v.) flock See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle Syn. กรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't, my flock of birds have flown away. - So?ผมไปไม่ได้ ฝูงนกของผมบินไปแล้ว
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
You. Flock of Seagulls. You know why we're here?คุณ ฝูงนกนางนวล คุณรู้ว่าทำไมเราอยู่ที่นี่?
It would take the whole flock and then some.มันเป็นโอกาสเดียวของเรา!
Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. God be with us all. I'm going to get back to the windows.กันที่วัด สุเหร่า โบสถ์ ขอพระเจ้าคุ้มครอง ไปตอกหน้าต่างต่อดีกว่า
That's why I disliked the saying "Birds of a feather flocked together".ฉันถึงได้เกลียดสุภาษิตที่ว่า "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม"
"I see a flock of birds without wings"ฉันเห็นฝูงนกที่ไม่มีปีก
No, it's not a problem. I can definitely take Flock of Seagulls.ไม่ มันไม่ใช่ปัญหา ฉันจัดการกับเดอะฟล็อคได้แน่นอน
The wild crows flew in one great flock, toward Dorothy and her companions."กาป่าฝูงใหญ่ก็บินตรงไป
Father snaps, takes out the flock, puts any relative in the area in immediate danger.แยกพวกเขาออกจากกัน ทำให้ผู้คนที่นั่นเกิดความตื่นกลัว
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ

*flock* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集群[jí qún, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄣˊ, 集群] clan; to clan together; to flock together
[qún, ㄑㄩㄣˊ, 群] crowd; flock; group
羊群[yáng qún, ㄧㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, 羊群] flock of sheep
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, 物以类聚 / 物以類聚] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together.
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.
一拥而上[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, 一拥而上 / 一擁而上] to swarm around; flocking (to see)

*flock* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P)
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
一群の羊[いちぐんのひつじ, ichigunnohitsuji] (n) flock of sheep
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying)
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P)
群れる[むれる, mureru] (v1,vi) to crowd; to flock; to swarm; (P)
群をなす;群を成す[ぐんをなす, gunwonasu] (exp,v5s) (See 群がる) to swarm; to crowd; to flock together
群千鳥[むらちどり, murachidori] (n) flocking plovers; flock of plovers
群烏;群鴉[むらがらす, muragarasu] (n) (arch) flock of crows; murder of crows
群羊[ぐんよう, gunyou] (n) flock of sheep; collection of weaklings
群雀[むらすずめ, murasuzume] (n) flock of sparrows
蝟集[いしゅう, ishuu] (n,vs) swarm; throng; flock together
集る[たかる, takaru] (v5r,vi) (1) (uk) to gather; to crowd round; to swarm; to flock; (2) to extort from; to sponge off; (P)
類は友を呼ぶ[るいはともをよぶ, ruihatomowoyobu] (exp,v5b) birds of a feather flock together
馬は馬連れ[うまはうまづれ, umahaumadure] (exp) (id) Birds of a feather flock together

*flock* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classif.: flocks, herds] FR: [classif. : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงนก[n. exp.] (fūng nok) EN: flock of birds FR: vol d'oiseaux [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats FR: troupeau de chèvres [m]
แห่กันไป[v. exp.] (haē kan pai) EN: flock to FR:
เฮ[v.] (hē) EN: swiftly flock FR:
เฮละโล[v.] (hēlalō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เฮโล[v.] (hēlō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
กรู[v.] (krū) EN: throng toward ; flock ; run in a crowd FR:
กรูเข้าไป[v. exp.] (krū khao pa) EN: flock into FR:
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
หมู่[n.] (mū) EN: [classif. : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party] FR:
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream FR: affluer ; accourir
ว่อน[X] (wǿn) EN: en masse ; in a cloud ; in great herds ; in great flocks ; in great numbers FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:

*flock* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cornflakes {pl}; Maisflocken
Flocke {f} | Flocken
flockig {adj} | flockiger | am flockigstenflaky | flakier | flakiest
Flockungsmittel {n}; Flockungshilfsmittel
Verflüssigungsmittel {n}; Entflockungsmittel
Harlekintaube {f} [ornith.]Flock Pigeon
flaumig; flockig {adj} | flaumiger; flockiger | am flaumigsten; am flockigstenfluffy | fluffier | fluffiest
Schneeflocke {f} | Schneeflocken
Pfahl {m}; Pflock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flock*
Back to top