ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaggle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaggle*, -gaggle-

gaggle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaggle (vi.) ส่งเสียงร้องเอะอะ See also: ส่งเสียงร้องโวยวาย
gaggle (n.) ฝูงห่าน Syn. herd
gaggle (n.) กลุ่มคนที่ส่งเสียงดัง See also: กลุ่มคนที่ไม่เป็นระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
gaggle(แกก'เกิล) {gaggled,gaggling,gaggles} vi. (ห่าน) ร้องเสียงก๊าบ ๆ (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ n. ฝูงห่าน,เสียงร้องดังกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, the way Mark got around before he met you, there could be a gaggle of Sloans.ผมหมายถึง มาร์คเขาไปทั่วอะ ก่อนที่เขาจะมาเจอคุณ อาจจะเป็นเครือสโลนก็ได้
I need a gaggle of * ** college freshmen.แม่ต้องการ บรรยากาศของนักเรียนมหาลัย
Two dead, a monster-y maniac on the loose and a gaggle of juicy teen campers, ripe for the picking.ตายสอง ปีศาจโรคจิตลอยนวล กับวัยรุ่นชาวค่ายสุดแสบ
Right, like a gaggle of strippers.แบบ นักเต้นระบำเปลื้องผ้า สักกลุ่มนึง
Yo, a gaggle of strippers and a bounce house.นักเต้นระบำเปลื้องผ้า กับบ้านเป่าลม
The sound of a gaggle of hens.ก็แค่สียงของสัตว์ปีกน่ะ
They pull down a gaggle of ass.ฮีโร่ได้อึ้บผู้หญิงไม่ซ้ำหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaggle
Back to top