ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*entangle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entangle, -entangle-

*entangle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disentangle (vt.) ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง See also: ทำให้คลี่คลาย8
disentangle from (phrv.) ปลดเปลื้องจาก See also: ทำให้คลี่คลาย, ทำให้คลาย
disentanglement (n.) ความเป็นอิสระ See also: ความหลุดพ้น Syn. withdrawal
disentanglement (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. liberation
entangle (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา Syn. complicate perplex
entangle in (phrv.) พัวพัน See also: หลงเข้าไปติด Syn. enmesh in, entangle with
entangle with (phrv.) พันกันยุ่ง (ปกติใช้รูป passive voice) See also: หลงเข้าไปติด Syn. enmesh in, entangle in
entanglement (n.) การพัวพัน See also: การยุ่งเกี่ยว Syn. involvement
entanglement (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค Syn. barrier, bar, block, resistance
English-Thai: HOPE Dictionary
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย
นัว (adv.) entangledly See also: tangledly, confusedly Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any Romantic Entanglements Get In My Way.พัวพันกับเรื่องรัก ๆใคร่ ๆ กลับเข้าที่เข้าทาง
Given your recent entanglement with the church, there is a question I'd like to ask you first, here, in the office of His Holiness.ให้ล่าสุดของคุณแทรกซ้อน เกี่ยวกับโบสถ์ มีคำถาม ที่ฉันต้องการถามเจ้าเป็นครั้งแรก
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ
Some sort of quantum entanglement device.เป็นพลังงานที่ซับซ้อน บางประเภท
But we were... building a quantum entanglement device.แต่เรากำลังสร้าง... อุปกรณ์ สร้างความพัวพันเชิงควอนตัม
A quantum entanglement device.เครื่องมือกลไกทางพลังงาน
This ring is a quantum entanglement device.แหวนวงนี้เป็นวงจรพัวพัน เชิงคลอนตัมขนาดจิ๋ว
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่
Because the photons are entangled in space,เพราะโฟตอนจะเข้า ไปพัวพันในพื้นที่
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง
This means the information in the microtubules can connect and become entangled with the universe outside the brain.สามารถเชื่อมต่อและกลายเป็นทอด กับจักรวาลนอกสมอง
So, just like these two neurons may be entangled, it's possible that the information of consciousness, of the whole brain, is entangled and can exist in the universe at large.เป็นไปได้ว่าข้อมูลของสติ, ของสมองทั้งที่มีการพันกันยุ่ง และสามารถอยู่ในจักรวาลที่มีขนาด ใหญ่

*entangle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, 纠葛 / 糾葛] entanglement; dispute
[léi, ㄌㄟˊ, 羸] entangled; lean
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
缠结[chán jié, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 缠结 / 纏結] to coil around; knot; to entangle

*entangle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡まり[からまり, karamari] (n) entanglement
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P)
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P)
量子もつれ[りょうしもつれ, ryoushimotsure] (n) quantum entanglement
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with

*entangle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพัวพัน[n.] (khwām phūap) EN: involvement ; entanglement FR:
ความพัวพันเชิงควอนตัม[n. exp.] (khwām phūap) EN: quantum entanglement FR:
นัว[adv.] (nūa) EN: entangledly FR:
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พัลวัน[adj.] (phanlawan) EN: entangled ; tangled up with FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler

*entangle* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loslösung {f}disentanglement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *entangle*
Back to top