ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-entangle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entangle, *entangle*,

-entangle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined

-entangle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -entangle-
Back to top