ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*concise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น concise, -concise-

*concise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concise (adj.) สั้นกระชับ See also: สั้นได้ใจความ Syn. terse, succinct Ops. recundant
concisely (adv.) อย่างย่อๆ See also: อย่างสรุป Syn. inclusively
concisely (adv.) โดยสังเขป See also: อย่างสั้นๆ, อย่างย่อ Syn. in short
conciseness (n.) ความสั้นกระชับ Syn. shortness, brevity, concision
English-Thai: HOPE Dictionary
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
English-Thai: Nontri Dictionary
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะทัดรัด (adv.) concisely See also: tersely Syn. กระชับ Ops. ฟุ่มเฟือย
ความกระชับ (n.) conciseness See also: terseness, succinctness, shortness Syn. ความกะทัดรัด Ops. ความเยิ่นเย้อ
ความกะทัดรัด (n.) conciseness See also: terseness, succinctness, shortness Ops. ความเยิ่นเย้อ
รวบรัด (adv.) concisely See also: as soon as possible, briefly
รัดกุม (adv.) concisely See also: briefly, succinctly, carefully
สรุป (adv.) concisely See also: briefly, in brief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A remarkably concise series of events are starting to come together from that day.ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในด้านต่างๆ กำลังเริ่มต้น เกิดมาจากเหตุการณ์วันนั้น
Would you be willing to read a book that concisely explains how all psychics are frauds?เธอจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไหม? มันพิสูจน์ว่า พวกหมอดูเป็นพวกหลอกลวง
As threats go, it was concise and to the point.มันเริ่มคุกคามชีวิตชั้น สิ่งที่เขียนมานั้นสั้นกระชับ ตรงประเด็น
Kept it simple and concise, and basically explained toer that by not believing in you, she betrayed your trust and yo family.ก็แค่พูดสั้นง่ายๆ แล้วอธิบายกับเธอว่า การที่ไม่เชื่อในตัวนาย คือเธอทรยศความไว้ใจของนาย และครอบครัวนาย
The director is expecting a full but concise progress report.ผู้กำกับกำลังรอ รายงานความคืบหน้าอย่างละเอียดแต่สรุปย่อ -แจ็คเก็ตตัวนั้นกลิ่นเป็นยังไง
This Evan's a concise thinker.เอเว่นคนนี้เป็นนักคิดที่ความคิดกระชับได้ใจความ
The American Revolution. A Concise History.การปฏิวัติของอเมริกา ประวัติแบบย่อ
concise,meticulous. i appreciate that.สั้นกระชับ, พิถีพิถัน ผมชอบมาก
Concise, yet vague.สั้น,กระชับ แต่ดูคลุมเคลือ
Concisely, got it?แบบรวบรัด สั้นๆ เข้าใจมั๊ย?
Concise. If he doesn't ask, he doesn't want to know.สั้นๆ ถ้าเขาไม่ถามเขาก็ไม่อยากรู้
Instead of me stammering in fits and starts, a letter is more concise.แทนที่จะเริ่มบอกเขาอย่างตะกุกตะกัก จดหมายจะดูรวบรัดกว่า

*concise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, 中国小说史略 / 中國小說史略] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, 凝练 / 凝練] concise; compact; condensed
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, 简洁 / 簡潔] concise; succinct; pithy
简要[jiǎn yào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, 简要 / 簡要] concise; brief
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精练 / 精練] concise; succinct; terse; well-trained
词约指明[cí yuē zhǐ míng, ㄘˊ ㄩㄝ ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, 词约指明 / 詞約指明] concise but unambiguous (成语 saw)
详略[xiáng, ㄒㄧㄤˊlu:e4, 详略 / 詳略] concise; the details in brief
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
简约[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, 简约 / 簡約] sketchy; concise; abbreviated
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell
精粹[jīng cuì, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 精粹] succinct; pure and concise

*concise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサイス[, konsaisu] (n) concise
小史[しょうし, shoushi] (n) short or concise history
端的[たんてき, tanteki] (adj-na) frank; direct; plain; straightforward; point-blank; concise; (P)
簡明[かんめい, kanmei] (adj-na,n) terse; concise; simple and clear
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected
簡潔[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) brevity; conciseness; simplicity; (P)
簡潔明瞭[かんけつめいりょう, kanketsumeiryou] (n,adj-na) clear and concise
簡約[かんやく, kanyaku] (adj-na,n,adj-no) conciseness; brevity; simplification
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete

*concise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition ; concise edition FR: édition abrégée [f]
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief FR: en résumé ; en bref ; brièvement
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable FR: proportionné ; équilibré ; concis
กระชับ[v.] (krachap) EN: fit well ; fit closely ; tighten ; concise FR:
กระชับได้ใจความ[v. exp.] (krachap dāi) EN: concise FR:
ง่ายและชัด[xp] (ngāi lae ch) EN: simple and clear ; concise and explicit FR: simple et clair
พจนานุกรมฉบับย่อ[n. exp.] (photjanānuk) EN: concise dictionary FR:
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:
รัดกุม[adj.] (ratkum) EN: concise ; succinct ; terse ; comprehensive FR: succinct ; concis
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully FR: succinctement ; brièvement
สั้น[adj.] (san) EN: short ; concise ; brief ; squat FR: court ; bref ; concis
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief FR: brièvement
อย่างรวบรัด[adv.] (yāng rūapra) EN: concisely ; in short FR:
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely FR: brièvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *concise*
Back to top