ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inclusively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inclusively*, -inclusively-

inclusively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inclusively (adv.) อย่างย่อๆ See also: อย่างสรุป Syn. concisely

inclusively ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einschließlich {adv}inclusively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inclusively
Back to top