ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concision*, -concision-

concision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concision (n.) ความสั้นกระชับ Syn. conciseness, brevity, shortness
English-Thai: HOPE Dictionary
concision(คันซิส'เชิน) n. ความสั้นกะทัดรัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concision
Back to top