ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

succinctness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *succinctness*, -succinctness-

succinctness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knappheit {f}succinctness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า succinctness
Back to top