ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terseness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terseness*, -terseness-

terseness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knappheit {f}terseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terseness
Back to top