ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brevity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brevity*, -brevity-

brevity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brevity (n.) ระยะเวลาสั้นๆ Syn. transience,
brevity (n.) การใช้คำที่สั้นกระชับ
English-Thai: HOPE Dictionary
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น,ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness,conciseness
English-Thai: Nontri Dictionary
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks to you, Blair, we've been up all night talking about love and death and the brevity of life.ขอบคุณค่ะ แบลร์ พวกเราเพิ่งจะ คุยกันทั้งคืนเกี่ยวกับความรัก และความตาย และเวลาช่วงสั้นๆของชีวิต
You usually have the perfect blend of brevity and wit that sums up situations like this.เธอมีคำที่แสนสะดุดหูอยู่ และเวลานี้ก็เหมาะจะเปล่งเสียงมันออกมาแล้ว
Remember, brevity is the soul of wit.จำไว้ว่า เบรวิตี้ คือจิตวิญญาณของปัญญา
We're on a supertight schedule. He appreciate facts and brevity.พวกเรางานยุ่งมากๆ ขอให้พูดกระชับเอาแต่เนื้อๆนะครับ

brevity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手の長談義[へたのながだんぎ, hetanonagadangi] (exp) (id) Brevity is the soul of wit
草草不一[そうそうふいつ, sousoufuitsu] (n) Sincerely yours (with the nuance of "please excuse the brevity of this letter")
単簡[たんかん, tankan] (adj-na,n) brevity; simplicity
[かん, kan] (n) brevity; simplicity
簡潔[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) brevity; conciseness; simplicity; (P)
簡略[かんりゃく, kanryaku] (adj-na,n) simple; simplicity; brief; brevity; (P)
簡約[かんやく, kanyaku] (adj-na,n,adj-no) conciseness; brevity; simplification
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brevity
Back to top