ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*certainty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น certainty, -certainty-

*certainty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certainty (n.) ความแน่นอน See also: ความแน่ใจ Syn. certitude
certainty (n.) สิ่งที่แน่นอน Syn. certitude
uncertainty (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence Ops. certainty
uncertainty (n.) ความไม่แน่นอน Syn. unpredictability, indeterminacy, indefiniteness Ops. certainty
English-Thai: HOPE Dictionary
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมนิยาม (n.) the certainty of nature and of nature´s laws
ความชัดเจน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความเลอะเลือน (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความเลื่อนลอย (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความแน่ชัด (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความแน่นอน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความไม่เที่ยง (n.) uncertainty See also: dubiousity Ops. ความแน่นอน
ความไม่แน่นอน (n.) uncertainty See also: dubiousity Syn. ความไม่เที่ยง Ops. ความแน่นอน
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ดีมิดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย
ดีไม่ดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
อาจได้อาจเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After hours of uncertainty, the traffic is now moving smoothly from the United States into Mexico.หลังวุ่นวายอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้จราจรเคลื่อนตัวสะดวก... ...จากสหรัฐเข้าเม็กซิโก
So you get your sense of absolute certainty from him, do you?คุณได้สัญชาตญาณมาจากเขาใช่ไม๊ ?
I can tell you with certainty what I did that night when it was my turn.ฉันบอกนายได้เป๊ะๆ ว่าฉันทำอะไรไปบ้างในรอบของฉัน
Well, I am telling you, with 100% certainty... that it is not the time.ชั้นจะบอกคุณเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ไม่ใช่เวลา
There's no certainty, only opportunity.ไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอน, แต่มันก็มีโอกาส.
Do you have any idea how many people called me today with absolute certainty that our arsonist is a firefighter?คุณรู้ไหม/Nว่ามีคนโทรมาบอกฉัน มากเท่าไหร่ในวันนี้/Nว่ามือวางเพลิงของเราคือตำรวจดับเพลิง
Your friend had a 93% certainty of dying, but you kept trying... even after you'd broken his ribs, even after his blood was all over your hands.เพื่อนของคุณมีโอกาสตั้ง 93% ที่จะเสียชีวิต แต่คุณก็พยายามอยู่นั้น... แม้คุณจะทำซี่โครงเขาหัก
He stood on the shore of uncertainty and dove right in. Splash.เขายืนอยู่บนฝั่ง ของความไม่แน่นอน และมีนกพิราบมา, Splash
I've served on the edge of it... for... many, many years... and I can tell you with certainty... there's no trick they haven't seen.ผมได้รับใช้อยู่แค่วงนอก.. มาหลายปีเหลือเกิน.. ผมบอกได้เลยว่า..
You don't know to a certainty. Twenty minutes it could be here.สิ่งที่นายรู้อาจจะไม่แน่ไม่นอน อีกยี่สิบนาทีข้างหน้ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
I do know to a certainty. And you know what's going to happen now, Carson?ฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันรู้ แล้วนายรู้มั้ย ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ คาร์สัน?
I felt overwhelmed by the uncertainty of what I had.ผมรู้สึกถูกท่วมไปด้วยความไม่แน่นอนของอะไรที่ผมเป็น

*certainty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, 毫无疑问 / 毫無疑問] certainty; without a doubt
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 不确定 / 不確定] uncertain; uncertainty

*certainty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P)
確実度[かくじつど, kakujitsudo] (n) certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life
Japanese-English: COMDICT Dictionary
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor

*certainty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ความไม่แน่ใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: uncertainty ; uncertainties [pl] FR:
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai n) EN: incertainty FR: incertitude [f]
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]
ความแน่นอน[n.] (khwām naēnø) EN: certainty FR: certitude [f]
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
นิยมนิยาย[n.] (niyomniyāi) EN: certainty FR:
ธรรมนิยาม[n.] (thammaniyām) EN: the certainty of nature and of nature' s laws ; order of the norm ; law of the Dhamma ; certainty of causes and effects ; orderliness of causes and effects ; general law of cause and effect FR:
ฐิติ[n.] (thiti) EN: certainty FR:

*certainty* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *certainty*
Back to top