ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

certitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *certitude*, -certitude-

certitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certitude (n.) ความมั่นใจ Syn. certainty
English-Thai: HOPE Dictionary
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On a scale of zero to 10, zero meaning impossibility 10 meaning complete metaphysical certitude what are the chances the Russians will actually attack the United States?จากสเกล 0 ถึง 10 0 หมายถึงเป็นไปไม่ได้ 10 หมายถึงเป็นไปได้แน่นอน ตามหลักเมตาฟิสิกส์ มีโอกาสแค่ไหนที่รัสเซีย จะลงทำการโจมตีสหรัฐฯจริงๆ?

certitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของตาย[n.] (khøngtāi) EN: sure thing FR: certitude [f]
ความแน่นอน[n.] (khwām naēnø) EN: certainty FR: certitude [f]
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai n) EN: incertainty FR: incertitude [f]
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า certitude
Back to top