ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indefiniteness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indefiniteness*, -indefiniteness-

indefiniteness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indefiniteness (n.) ความไม่แน่ชัด See also: ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน Syn. vagueness Ops. definiteness, obviousness
indefiniteness (n.) ความไม่แน่นอน Syn. unpredictability, indeterminacy Ops. certainty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indefiniteness
Back to top