ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inevitability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inevitability*, -inevitability-

inevitability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inevitability (n.) ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ See also: ้การไม่มีทางเลือก Syn. certainty, inescapability, irrevocability
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์
Obviously. And she used me to teach us about the inevitability of human drama.เธอใช้ฉันเพื่อสอนเราว่า เราหลีกเลี่ยงวังวนแห่งชีวิตไม่ได้
Like always, inevitability always comes around under the cloak of destiny.ราวกับว่า,จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ได้
You guys ever read about that inevitability index thing that's been in all the papers?พวกนายเคยอ่านบางสิ่ง ที่พูดถึงการไม่มีทางเลือก ที่ปรากฎอยู่ใน ทุกเอกสารมาบ้างรึเปล่า?
THE INEVITABILITY OF TIME, DON'T YOU THINK?เวลามันหยุดไม่ได้ คุณว่าไหม
It's the inevitability of there being a man so bad that killing him felt good.แต่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่โลกจะมีมนุษย์ที่ร้ายกาจ เสียจนการฆ่าเขาทำให้เรารู้สึกดี
So when I was tipped off about the inevitability of recent events, I opted in.เมื่อฉันได้บอกเหตุที่จะเกิดขึ้น ในตอนนั้น, ฉันก็เลือกแล้ว
The inevitability of the tide.ความจำเป็นในระยะเวลาหนึ่งน่ะ
Their bodies responding to the inevitability of it all.ร่างกายของพวกมันตอบสนอง ต่อความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของตัณหาของตัวเอง
Up until now, I've been avoiding its inevitability.จนถึงตอนนี้ ผมเลี่ยงมันมาตลอด
Just remember the inevitabilityจงจำเอาไว้เป็นสถานการณ์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
And by the time you got back, it was an inevitability.แล้วตอนที่เธอกลับมา มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว

inevitability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
死苦[しく, shiku] (n) (1) {Buddh} (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inevitability
Back to top