ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permanent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permanent*, -permanent-

permanent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permanent (adj.) ถาวร See also: คงทน, ยั่งยืน Syn. lasting Ops. impermanent, temporary
permanent teeth (n.) ฟันแท้
permanent wave (n.) ลอนผมถาวรที่เกิดจากการใช้ความร้อนหรือสารเคมี Syn. perm
English-Thai: HOPE Dictionary
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก
English-Thai: Nontri Dictionary
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Permanentการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดัดผม (n.) having a permanent wave See also: giving a permanent wave, hair curling
สปน. (n.) Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister´s Office Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง (n.) Office of the Permanent Secretary
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (n.) Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office
ถาวร (adj.) permanent See also: lasting, enduring Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง
ปลัดกระทรวง (n.) permanent secretary See also: under-secretary of a ministry, under-secretary of state
ปลัดกระทรวง (n.) permanent secretary See also: under-secretary of a ministry, under-secretary of state
ถาวรวัตถุ (n.) permanent structure See also: architecture, permanent thing, article or building which is permanent, durable and indestructible
ถาวร (adv.) permanently See also: for good Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง
มั่นคงถาวร (adv.) permanently See also: constantly, enduringly Syn. คงทนถาวร Ops. ชั่วครั้งชั่วคราว
อย่างคงทน (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างยั่งยืน Ops. ชั่วคราว
อย่างถาวร (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน Ops. ชั่วคราว
อย่างยั่งยืน (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างคงทน Ops. ชั่วคราว
เต็มเวลา (adv.) permanently
ถาวร (v.) be permanent See also: be lasting, be enduring Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง
ปิดตาย (adj.) close permanently
ปิดตาย (adj.) close permanently
อนิจจัง (adv.) impermanent See also: transient, unstable Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน
ไม่เที่ยง (adv.) impermanent See also: transient, unstable Syn. ไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน (adv.) impermanent See also: transient, unstable Syn. ไม่เที่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It looked like the flag of permanent defeat.มันดูเหมือนธงของความพ่าย แพ้อย่างถาวร
You'll be a permanent addition to this archaeological find.คุณจะกลายเป็นส่วยเกินของการค้นพบ ทางโบราณคดีครั้งนี้
Those things can suck the paint off your house and give your family a permanent orange afro.ไอ้นั่นเผาบ้านเป็นจุลได้ในพริบตา ทำให้คนทั้งบ้าน ดำเป็นตอตะโก
I feel a permanent position as feature writer for the Chicago Tribune calling my name.ฉันรู้สึกว่า ตำแหน่งนักข่าวประจำ ของ ชิคาโก ทรีบูน กำลังเรียกชื่อฉัน.
I'm no good in a permanent position.ผมไม่ชอบอยู่กับที่นาน ๆ
They ate that peach all the way down to the pit... and set it up in Central Park as a permanent home.พวกเขาล้วนกินลูกพีชจนเหลือแต่เมล็ด... และตั้งมันไว้ในเซ็นทรัล พาร์ก เพื่อเป็นบ้านถาวร
With only an infinitesimal chance of permanent spinal paralysis.มีโอกาสเพียงขี้ผงที่จะเท่านั้นที่จะเป็นอัมพาต
Someone who has taken up permanent residence in the valley?เป็นบางคนที่มีที่อยู่ในหุบเขา?
To make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight.เจ้านาย! จะให้ผลของยานี้อยู่ถาวร ผู้ดื่มจะต้องได้รับการจูบจากคนรัก
Unfortunately for Mr. Fogg, they entail his... permanent detour.โชคร้ายของฟ็อกก์ ที่ต้องยุติการเดินทาง
No permanent damage chairman.ไม่มีบาดเจ็บถาวร ท่านประธาน
Ms. Evelyn cycled hundreds of kids out of the foster-care system and into permanent homes.คุณเอเวลีนน่ะช่วยเด็กหลายร้อยคน ออกจากบ้านเด็กกำพร้า หาครอบครัวรับเลี้ยงถาวร

permanent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常住] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence
固定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 固定虚拟连接 / 固定虛擬連接] Permanent Virtual Connection; PVC
常任理事国[cháng rèn lǐ shì guó, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ, 常任理事国 / 常任理事國] permanent member state (of UN Security Council)
常务理事[cháng wù lǐ shì, ㄔㄤˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, 常务理事 / 常務理事] permanent member of council
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, 恒牙 / 恆牙] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth
永久虚电路[yǒng jiǔ xū diàn lù, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 永久虚电路 / 永久虛電路] Permanent Virtual Circuit; PVC
永磁[yǒng cí, ㄩㄥˇ ㄘˊ, 永磁] permanent magnetism
终年积雪[zhōng nián jī xuě, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄒㄩㄝˇ, 终年积雪 / 終年積雪] permanent snow-cover
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常驻 / 常駐] resident; permanent (representative)
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿卡 / 綠卡] United States permanent resident card; green card
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, 永久] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent
常任[cháng rèn, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ, 常任] permanent
[héng, ㄏㄥˊ, 恒 / 恆] permanent
永久性[yǒng jiǔ xìng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, 永久性] permanent
与时消息[yǔ shí xiāo xi, ㄩˇ ㄕˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, 与时消息 / 與時消息] variable with the times; transient; impermanent

permanent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
コールドパーマ[, ko-rudopa-ma] (n) (abbr) cold permanent wave
スタッキングパーム[, sutakkingupa-mu] (n) stacking permanent wave
スタックパーマ[, sutakkupa-ma] (n) (abbr) stacking permanent wave
ストレートパーマ[, sutore-topa-ma] (n) straight permanent wave (wasei
ネベ[, nebe] (n) permanent snowpatch (fre
パーマ[, pa-ma] (n) permanent wave; perm; (P)
パーマネント[, pa-manento] (adj-na,n) permanent
パーマネントウェーブ[, pa-manentoue-bu] (n) permanent wave
パーマネントウエーブ[, pa-manentoue-bu] (n) permanent wave (hairdo)
パーマネントプリーツ[, pa-manentopuri-tsu] (n) permanent pleats
一定不変[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent
事務次官[じむじかん, jimujikan] (n) permanent vice-president; undersecretary; vice-minister; (P)
原籍[げんせき, genseki] (n) original domicile; permanent address
固定された[こていされた, koteisareta] (adv) stationary; fixed; permanent
定住[ていじゅう, teijuu] (n) (1) settlement; permanent residency; (vs) (2) to settle down in; to reside in; (P)
定住植民地[ていじゅうしょくみんち, teijuushokuminchi] (n) permanent colony
定詰;定詰め[じょうづめ, joudume] (n,vs) (1) (obsc) permanent staff; permanent employee; service for a fixed period of time; (n) (2) (arch) (Edo era) a daimyo or feudal retainer who lived and; or served in Edo for a fixed period of time
本籍地[ほんせきち, honsekichi] (n) permanent domicile
永久硬水[えいきゅうこうすい, eikyuukousui] (n) permanent hard water
永久磁場[えいきゅうじば, eikyuujiba] (n) permanent magnetic field
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] (n) {comp} permanent storage
永久選挙人名簿[えいきゅうせんきょにんめいぼ, eikyuusenkyoninmeibo] (n) permanent voter registration list
永久雇用[えいきゅうこよう, eikyuukoyou] (n) permanent employment
永住権[えいじゅうけん, eijuuken] (n) permanent residence; denizenship
永住者[えいじゅうしゃ, eijuusha] (n) permanent resident; denizen
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P)
恒久[こうきゅう, koukyuu] (n,adj-no) permanent; perpetuity; (P)
恒久的[こうきゅうてき, koukyuuteki] (adj-na) permanent; perpetual; lasting
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC)
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC)

permanent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent FR: friser
แฟ้มถาวร[n. exp.] (faēm thāwøn) EN: permanent file FR:
เจ้ากระทรวง[n.] (jaokrasūang) EN: minister ; permanent secretary FR: ministre [m] ; secrétaire général [m]
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน[org.] (Khanakammak) EN: Committee of Permanent Representatives to ASEAN FR:
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammak) EN: standing committee FR: comité permanent [m]
คณะผู้แทนถาวร[n. exp.] (khana phūth) EN: permanent delegation ; permanent mission FR: délégation permanente [f] ; mission permanente [f]
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent FR: durable ; permanent
ลูกจ้างประจำ[n. exp.] (lūkjāng pra) EN: permanent employee FR:
แม่เหล็กถาวร[n. exp.] (maēlek thāw) EN: permanent magnet FR: aimant permanent [m] ; aimant [m]
งานถาวร[n. exp.] (ngān thāwøn) EN: permanent job FR:
ปลัด[n.] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief ; lieutenant ; permanent secretary FR: adjoint [m] ; assistant [m] ; secrétaire permanent [m]
ปลัดกระทรวง[n. exp.] (palat krasū) EN: permanent secretary ; under-secretary of a ministry ; under-secretary of state ; Permanent Under-Secretary FR: secrétaire permanent [m] ; secrétaire général [m]
ปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Palat krasū) EN: Permanent Secretary of the Ministry of Defence FR:
ปลัดกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (palat Krung) EN: Permanent Secretary for Bangkok Metropolitan Administration FR:
ผมที่ดัดเป็นลอน[n. exp.] (phom thī da) EN: permanent wave FR: permanente [f]
ผู้แทนถาวร[n. exp.] (phūthaēn th) EN: FR: représentant permanent [m]
ประจำ[adj.] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant ; recurring FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
รองปลัดกระทรวง[n. exp.] (røng palat ) EN: Deputy Permanent Secretary ; Deputy Permanent Under-Secretary of State FR:
รองปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary for Defence FR:
รองปลัดกระทรวงการคลัง[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance FR:
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs FR:
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary for Interior FR:
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Public Health FR:
สมาชิกถาวร[n. exp.] (samāchik th) EN: permanent member FR:
สำนักงานปลัดกระทรวง[n. exp.] (samnakngān ) EN: office of the permanent secretary FR:
สภาพผักถาวร[n. exp.] (saphāp phak) EN: permanent vegetative state FR: état végétatif permanent [m]
สถาวร[adj.] (sathāwøn) EN: perpetual ; permanent ; everlasting FR: permanent
สินทรัพย์หมุนเวียนถาวร[n. exp.] (sinsap munw) EN: permanent current assets FR:
ถาวร-[pref.] (thāwara- = ) EN: durable ; permanent ; enduring ; lasting FR: durable ; permanent
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual ; fixed FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ถาวรวัตถุ[n.] (thāwønwatth) EN: permanent structures ; long-lived material FR: structure fixe [f] ; structure permanente [f]
ถาวร-[pref.] (thāwøra- [=) EN: durable ; permanent ; enduring ; lasting FR: durable ; permanent
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: permanent ; unchanging ; immutable ; steady FR: constant ; permanent ; immuable ; invariable ; intemporel
เที่ยงแท้[adj.] (thīengthaē) EN: certain ; sure ; permanent FR: immuable
ถิ่นฐาน[n. exp.] (thin thān) EN: native place ; hometown ; residence ; home ; home base ; permanent abode FR: lieu d'origine [m] ; résidence [f] ; maison [f]
ที่อยู่ถาวร[n. exp.] (thīyū thāwø) EN: permanent address ; legal residence FR: adresse permanente [f] ; domicile légal [m]
ธุว-[pref.] (thuwa-) EN: permanent FR:
อนิจ[adj.] (anit) EN: impermanent FR: impermanent
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent FR: impermanent

permanent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set
bleibend; dauerhaft; permanent {adj} | dauerhafter; permanenter | am dauerhaftesten; am permanentestenpermanent | more permanent | most permanent
flüchtig; unbeständig {adj} | flüchtiger Speicher | nichtflüchtig; permanent
Betriebsstätte {f}permanent business establishment
Dauerwelle {f}permanent wave
Dauerzustand {m}permanent condition
Endlager {n} (für Atommüll)permanent disposal site (for nuclear waste)
Planstelle {f}permanent post
Staatssekretär {m}permanent secretary
Stammpersonal {n}permanent staff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permanent
Back to top