ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*authentic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น authentic, -authentic-

*authentic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authentic (adj.) ของแท้ See also: แท้จริง Syn. real, genuine
authentic (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. reliable, trustworthy
authentic (adj.) มีผลตามกฎหมาย
authenticity (n.) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ความชอบธรรม Syn. genuineness
inauthentic (n.) ซึ่งไม่แท้ See also: เทียม, ไม่ใช่ของเดิม Syn. false, counterfeit Ops. genuine, real
inauthentic (n.) ซึ่งไม่น่าไว้วางใจ See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
English-Thai: Nontri Dictionary
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของจริง (n.) authentic See also: genuine, real thing Syn. ของแท้ Ops. ของเทียม, ของปลอม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
Yeah, if he can find his authentic swing.ชนะสิ ถ้าเขาหาวงที่เขาถนัดเจอ
Yep, inside each and every one of us... is one true, authentic swing.ในตัวเราทุกคน ล้วนแต่มีวงสวิงที่ถนัดอยู่
Inside every one of us is one true, authentic swing.ในตัวเราทุกคนมีวงสวิงที่เราถนัดอยู่
Your authentic swing. That flag.มันเป็นบ้านของวงสวิง เจ้าประจำคุณ ธงนั่น...
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน...
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ
I authenticate Tango Whiskey at time 0300 Zulu.รหัสจู่โจม แทงโก้ วิสกี้ เวลา 0300 ซูลู
Sir, I have an authenticated air strike order from Sec Def.มีคำสั่งโจมตีทางอากาศ จากรัฐมนตรีกลาโหมครับ
We'll test this thoroughly, Patrick, to authenticate it.ผมจะตรวจสอบมันอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริง
It tends to get more authentic as the night wears on.ที่นี่ยิ่งดึกยิ่งอันตรายมาก
I do. It's authentic. You know, it's how a truck should be.เขาเหลืออะไรไว้ให้พวกเราป่าว

*authentic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确] authenticated; solid; firm
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, 道地] authentic; original
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
真确[zhēn què, ㄓㄣ ㄑㄩㄝˋ, 真确 / 真確] authentic
确凿[què záo, ㄑㄩㄝˋ ㄗㄠˊ, 确凿 / 確鑿] definite; conclusive; undeniable; authentic

*authentic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity
オーセンティック[, o-senteikku] (adj-na) authentic
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P)
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (n) {comp} (data) authentication
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] (n) {comp} user authentication
信憑性;信ぴょう性[しんぴょうせい, shinpyousei] (n) authenticity; credibility
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] (n) {comp} strong authentication
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication
折り紙付き;折り紙つき;折り紙付[おりがみつき, origamitsuki] (n) guaranteed; authentic; certified
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting)
正本[せいほん, seihon] (n) original; original text; authenticated facsimile; authenticated copy
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P)
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity
真偽[しんぎ, shingi] (n) truth or error; authenticity; (P)
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity
真実味[しんじつみ, shinjitsumi] (n) truth (veracity, authenticity) (e.g. of a report)
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious
真贋論争[しんがんろんそう, shinganronsou] (n) argument as to (about) the authenticity (of...)
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] (n) {comp} simple authentication
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P)
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man
顔認証[かおにんしょう, kaoninshou] (n,vs) authentication by facial recognition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication

*authentic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: authentic assessment FR:
ของจริง[adj.] (khøng jing ) EN: authentic FR: authentique
ความเป็นของแท้[n. exp.] (khwām pen k) EN: authenticity FR: authenticité [f]
ตามสภาพจริง[adj.] (tām saphāp ) EN: authentic FR:
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตัวบทที่ถูกต้อง[n. exp.] (tūabot thī ) EN: authentic text FR:

*authentic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Authentifizierung {f}authentication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *authentic*
Back to top