ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-authentic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น authentic, *authentic*,

-authentic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
Yeah, if he can find his authentic swing.ชนะสิ ถ้าเขาหาวงที่เขาถนัดเจอ
Yep, inside each and every one of us... is one true, authentic swing.ในตัวเราทุกคน ล้วนแต่มีวงสวิงที่ถนัดอยู่
Inside every one of us is one true, authentic swing.ในตัวเราทุกคนมีวงสวิงที่เราถนัดอยู่
Your authentic swing. That flag.มันเป็นบ้านของวงสวิง เจ้าประจำคุณ ธงนั่น...
It tends to get more authentic as the night wears on.ที่นี่ยิ่งดึกยิ่งอันตรายมาก
Using his authentic passport, we pulled his Social Security number.ใช้พาสปอร์ตของจริง เราได้หมายเลยประกันสังคมของเขา
HOW CAN THIS LETTER BE AUTHENTIC IF THE GUY'S BEEN DEAD FOR A YEAR?มันจะแท้ได้ไง หมอนี่ตายไปเป็นปีแล้ว? อาจเป็นการปลอมอย่างแนบเนียน หรือมันอาจเป็นข้อความที่เขียนไว้ก่อนตาย
Can you cook authentic szechuan?คุณทำอาหารเสฉวนได้มั้ย
Master Flying Rhino's armor, with authentic battle damage!เกราะของเหล่าปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ของแท้
Don't you think it was more authentic that way?คุณไม่คิดว่ามันน่าเชื่อมากขึ้นเหรอ
One authentic Jedi Holocron and the memory crystal I was after.โฮโลครอนเจไดของแท้ กับคริสตัสความจำที่ข้าได้มาทีหลัง

-authentic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)

-authentic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーセンティック[, o-senteikku] (adj-na) authentic

-authentic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: authentic assessment FR:
ของจริง[adj.] (khøng jing ) EN: authentic FR: authentique
ตามสภาพจริง[adj.] (tām saphāp ) EN: authentic FR:
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตัวบทที่ถูกต้อง[n. exp.] (tūabot thī ) EN: authentic text FR:

-authentic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -authentic-
Back to top